MS Property, s.r.o. , Praha IČO 01392956

MS Property, s.r.o. , Praha IČO 01392956
MS Property, s.r.o. , Praha IČO 01392956

MS Property, s.r.o.
IČO: 01392956
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: ennrayp
DIČ (DPH): CZ01392956, Detail plátce DPH
ADRESA: K Hájům 2671/8, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha
Datum vzniku a zápisu 11. únor 2013
Spisová značka C 205715/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma MS Property, s.r.o.
Sídlo K Hájům 2671/8, Stodůlky, 155 00 Praha
Identifikační číslo 01392956

MS Property, s.r.o. , Praha IČO 01392956
MS Property, s.r.o. , Praha IČO 01392956

Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán
Jednatel
Ihor Klepach
Praha
Den vzniku funkce: 17. únor 2015
Počet členů 1
Způsob jednání
Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně
Společníci
Společník
Ihor Klepach
Praha
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: základní
Základní kapitál 200 000,-Kč

Polymorph Property Management, s.r.o. , Praha IČO 08990573

Polymorph Property Management, s.r.o. , Praha IČO 08990573
Polymorph Property Management, s.r.o. , Praha IČO 08990573

Polymorph Property Management, s.r.o.
Z. KAPITÁL: 25 000 Kč
SCHRÁNKA: rz8sx7v
ADRESA: Školská 689/20, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
Datum vzniku a zápisu
27. únor 2020
Spisová značka C 328798/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Polymorph Property Management, s.r.o.
Sídlo Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo 08990573
Právní forma Společnost s r.o.

Polymorph Property Management, s.r.o. , Praha IČO 08990573
Polymorph Property Management, s.r.o. , Praha IČO 08990573

Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán
Jednatel
MATTHEW SONG LOONG
Praha
Den vzniku funkce: 27. únor 2020
Počet členů 1
Způsob jednání
Jednatel společnosti jedná za společnost samostatně.
Společníci
Společník
MATTHEW SONG LOONG
Praha
Podíl: Vklad: 25 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Základní kapitál 25 000,-Kč

AFM Support Services, s.r.o. , Praha IČO 07904746

AFM Support Services, s.r.o. , Praha IČO 07904746
AFM Support Services, s.r.o. , Praha IČO 07904746

AFM Support Services, s.r.o.
IČO: 07904746
Z. KAPITÁL: 10 000 Kč
SCHRÁNKA: 46wwffb
ADRESA: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha

Datum vzniku a zápisu 19. únor 2019
Spisová značka C 308625/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma AFM Support Services, s.r.o.
Sídlo Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha
Identifikační číslo 07904746

AFM Support Services, s.r.o. , Praha IČO 07904746
AFM Support Services, s.r.o. , Praha IČO 07904746

Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
ostraha majetku a osob
Statutární orgán
Jednatel
Pavol Šimon
Slovenská republika
Den vzniku funkce: 19. únor 2019
Počet členů
1
Způsob jednání
Za společnost jedná jednatel samostatně.
Společníci
Společník
Pavol Šimon
Slovenská republika
Podíl: Vklad: 10 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Základní kapitál 10 000,-Kč

DAMPER, s.r.o. , Praha IČO 25702751

DAMPER, s.r.o.
IČO: 25702751
Z. KAPITÁL: 100 000 Kč
SCHRÁNKA: raxxwkj
ADRESA: Pod Parukářkou 2760/8, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha

DAMPER, s.r.o. , Praha IČO 25702751
DAMPER, s.r.o. , Praha IČO 25702751

Datum vzniku a zápisu 19. říjen 1998
Spisová značka C 62587/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma DAMPER, s.r.o.
Sídlo Pod Parukářkou 2760/8, Žižkov, 130 00 Praha
Identifikační číslo 25702751
Právní forma Společnost s r.o.
Předmět podnikání reklamní činnost
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Statutární orgán
Jednatel
Dorota Paprzycka
Praha
Jednatel
Pawel Izbicki
okres Praha-východ
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají její výše uvedení jednatelé samostatně. podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu připojí svůj popis.
Společníci
Společník
Dorota Paprzycka
Polská republika
Podíl: Vklad: 100 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Základní kapitál 100 000,-Kč

COOL CREDIT, s.r.o. smlouvy o půjčce

COOL CREDIT, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 021 12 621, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193829, (dále jen „Věřitel“). Kontaktní údaje: tel. 226 219 946, e-mail info@coolcredit.cz, www.coolcredit.cz

COOL CREDIT, s.r.o. smlouvy o půjčce
COOL CREDIT, s.r.o. smlouvy o půjčce

a

Miroslav Játro, bytem U Figy Borové 754, Jarní Lhota, 749 01, r. č. xxxxxx/yyyy, (dále jen „Klient“), tel. 800123999, e-mail mirek@seznam.cz, doručovací adresa U Figy Borové 754, Jarní Lhota, 749 01

(Věřitel a Klient společně dále jen „Smluvní strany“)

I.
1.1. Věřitel se tímto zavazuje, že poskytne Klientovi bezúčelovou a bezhotovostní Zápůjčku v celkové výši 1 000,- Kč (dále jen „Zápůjčka“), a Klient se peněžní částku odpovídající výši Zápůjčky zavazuje Věřiteli vrátit dle podmínek stanovených v této Smlouvě, a to bezhotovostním převodem na účet Věřitele sdělený za tímto účelem Klientovi. Společně s povinností vrátit Zápůjčku je Věřitel povinen uhradit Poplatek (viz odst. 1.3 níže).

1.2. Peněžní částka odpovídající výši Zápůjčky bude Věřitelem poskytnuta převodem na bankovní účet Klienta číslo 000000-0123456789/0300, a to nejpozději do 2 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.

1.3. Klient se zavazuje uhradit Věřiteli poplatek za poskytnutí Zápůjčky ve výši 325,- Kč (dále jen „Poplatek“). Za předpokladu, že (i) Klient vrátí Zápůjčku řádně a včas, tj. splatí nejpozději 2.7.2020 zápůjčku v celé její výši, a současně (ii) zápůjčka byla poskytnuta v rámci marketingové akce bez poplatku činí výše Poplatku 0 Kč. Zápůjční úroková sazba činí 0 %.

lient se zavazuje uhradit Věřiteli poplatek za poskytnutí Zápůjčky
lient se zavazuje uhradit Věřiteli poplatek za poskytnutí Zápůjčky

1.4. Klient se zavazuje vrátit Věřiteli Zápůjčku společně s Poplatkem (Zápůjčka společně s Poplatkem dále jen jako „Splátka“) nejpozději do 2.7.2020. Zároveň platí, že pokud dojde k předčasnému ukončení Smlouvy v důsledku odstoupení ze strany Klienta a/nebo předčasnému splacení Zápůjčky, splatnost poměrné části Poplatku se stanoví jako den (i) kdy dojde k uhrazení jistiny Zápůjčky na účet Věřitele v případě odstoupení Klienta od Smlouvy nebo (ii) k předčasnému splacení Zápůjčky (dle toho, co je relevantní).

1.5. Dnem poskytnutí Zápůjčky se pro účely této smlouvy považuje den, kdy byly peněžní prostředky odepsány z účtu Věřitele.

1.6. Identifikované platby Klienta připsané na účet Věřitele budou započteny na dluh Klienta vůči Věřiteli v tomto pořadí: náklady spojené s uplatněním pohledávky, úrok z prodlení, smluvní pokuty, poplatky, jistina.

1.7. Za předpokladu, že Klient vyčerpá Zápůjčku okamžitě v plné výši a tuto splatí do 22 dnů, činí Roční procentní sazba nákladů 10 558 % a celková částka splatná Klientem tak činí 1 325,- Kč. Za předpokladu, že se na Klienta vztahuje ustanovení čl. 1.3 věta druhá, činí Roční procentní sazba nákladů 0 % a celková částka splatná Klientem tak činí 1 000,- Kč.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o.
Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o.

II.
2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. (dále jen „VOP“) a Sazebník (viz čl. 2.3 níže). Podpisem této Smlouvy Klient stvrzuje, že se s VOP a Sazebníkem seznámil, že s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

2.2. Klient je oprávněn Zápůjčku dle Smlouvy zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Smlouvy. Pro případ předčasného splacení Zápůjčky má Věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením Zápůjčky Klientem, které budou určeny jako skutečně vynaložené náklady, které jsou zároveň objektivně odůvodněné. Klient má v případě předčasného splacení nárok na snížení Poplatku o poměrnou část určenou dle doby od okamžiku předčasného splacení do dohodnutého data splatnosti Zápůjčky.

2.3.Okamžikem prodlení Klienta se splacením Zápůjčky (i jakékoliv její části) veškeré doposud vyúčtované poplatky přirůstají k jistině Zápůjčky a stávají se součástí jistiny Zápůjčky. V případě prodlení Klienta s plněním jeho závazků dle této Smlouvy se Klient zavazuje uhradit Věřiteli smluvní pokutu, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a dále zákonný úrok z prodlení, a to ve výši určené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., který ke dni uzavření této Smlouvy činí 8.25 % z dlužné částky ročně. Klient je současně povinen v případě svého prodlení nahradit účelně vynaložené náklady, které vznikly Věřiteli v souvislosti s prodlením Klienta, a to dle rozpisu sazeb uvedených níže (dále jen „Sazebník“). Kromě položek uvedených níže, může Věřitel požadovat i další účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s prodlením Klienta vzniknou, zejména předáním pohledávky k vymáhání Inkasní agentuře.

Druh úkonu: Výše nákladu věřitele, který je věřitel oprávněn požadovat po spotřebiteli:
písemná (listinná) upomínka/výzva k úhradě 500,- Kč/výzva
emailová upomínka/výzva k úhradě 100,- Kč/výzva
telefonická upomínka/výzva k úhradě 50,- Kč/výzva
SMS upomínka/výzva k úhradě 30,- Kč/výzva
příprava dohody o splátkovém kalendáři 450,- Kč
předání spisu Klienta internímu oddělení vymáhání pohledávek 500,- Kč
předání spisu Klienta inkasní agentuře
750,- Kč

účelně vynaložené náklady spojené s předáním a vymáháním pohledávky prostřednictvím inkasní agentury
až 1800,- Kč

V případě prodlení se splacením Zápůjčky (i jakékoliv její části) a následné změně splatnosti v souladu s článkem IV. VOP se veškeré přirostlé úroky z prodlení od původního dne splatnosti až do okamžiku schválení Žádosti o prodloužení splatnosti stávají k okamžiku schválení příslušné žádosti součástí jistiny Zápůjčky.

2.4. Klient je oprávněn doručit Věřiteli Žádost o prodloužení splatnosti způsobem stanoveným ve VOP. Poplatek za prodloužení splatnosti o sedm (7) dnů činí 15 % z výše aktuálně dlužné jistiny (Zápůjčky), v případě prodloužení splatnosti o patnáct (15) dnů činí 25% z výše aktuálně dlužné jistiny (Zápůjčky), v případě prodloužení splatnosti o třicet (30) dnů činí 32,5 % z výše aktuálně dlužné jistiny (Zápůjčky).

2.5. Pokud Klient požádá o prodloužení splatnosti, potom se splatnost, doposud z cela či zčásti neuhrazené Splátky (bez ohledu na to, zda je Splátka splatná či nesplatná) prodlouží, a to o počet dní uvedených v žádosti.

2.6. Požádá-li klient o prodloužení v okamžiku, kdy u něho prodlení již nastalo, potom se splatnost, doposud z cela či zčásti, neuhrazené Splátky (bez ohledu na to, zda je Splátka splatná či nesplatná) prodlouží, a to o počet dní uvedený v prodloužení plus počet dní, které je Klient aktuálně v prodlení. Nárok na smluvní pokutu, úroky z prodlení, oprávněné náklady (viz Sazebník) a případná další plnění, na která Věřiteli vznikl nárok ode dne prodlení Klienta do dne žádosti o prodloužení, zůstávají Věřiteli zachována, a to bez ohledu na to, že na základě žádosti došlo ke změně splatnosti.

2.7. Klient je oprávněn na základě písemné žádosti kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy obdržet od Věřitele bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (tj. tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny Zápůjčky, Poplatku a veškeré dodatečné náklady).

2.8. Klient bere na vědomí, že Věřitel je oprávněn (i) postoupit jakoukoliv splatnou pohledávku za Klientem nebo její splatnou část třetí osobě, nebo (ii) předat takovouto pohledávku či její část třetí osobě (inkasní agentuře) k vymožení. Klient souhlasí s tím, že v obou těchto případech jsou tyto třetí osoby oprávněny účtovat si fakticky vzniklé a účelně vynaložené náklady na vymáhání pohledávky, když tyto náklady jsou účelně vynaloženými náklady Věřitele, resp. jedná se o náklady, které by Věřitel uplatnil, pokud by pohledávky vymáhal prostřednictvím svých zaměstnanců (s ohledem na administrativní náročnost přefakturace tato třetí osoba uplatňuje náklady spojené s vymáháním přímo na Klientovi).

2.9. Klient má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od okamžiku uzavření, a to písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu Věřitele. V případě odstoupení Klienta je Klient povinen splatit načerpanou jistinu Zápůjčky a uhradit poměrnou část Poplatku za období ode dne, kdy byla Zápůjčka poskytnuta do dne, kdy byla jistina splacena. Odstoupení Klienta od Smlouvy je účinné v okamžiku doručení písemného odstoupení od Smlouvy Věřiteli a připsání načerpané jistiny Zápůjčky na účet Věřitele. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení článku 1.4 výše.

2.10. Klient pověřuje Věřitele, aby započal s plněním dle této Smlouvy dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od této Smlouvy ve smyslu odst. 2.6.

2.11. Věřitel má právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

2.11.1. Klient je v prodlení s jakoukoliv platbou splatnou dle Smlouvy o více než čtrnáct dní.

2.11.2. Jakékoliv údaje poskytnuté Věřiteli Klientem se ukáží jako nepřesné, nepravdivé nebo zavádějící.

2.11.3. Pokud vůči Klientovi vyvstanou nároky třetích stran, které by mohly, dle názoru Věřitele, ohrozit schopnost Klienta plnit jeho závazky ze Smlouvy.

2.11.4. U kteréhokoliv soudu bude vůči Klientovi zahájeno insolvenční řízení.

2.12. V případě odstoupení Věřitele od Smlouvy se veškeré částky dlužné Klientem Věřiteli dle této Smlouvy stávají okamžitě splatnými a stávají se součástí nesplacené jistiny Zápůjčky.

2.13. Věřitel je oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle této Smlouvy včetně VOP bez ohledu na to, zda Klient zavinil či nezavinil porušení své smluvní povinnosti vůči Věřiteli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Věřitele na náhradu škody.

2.14. Pro vyloučení veškerých pochybností Klient prohlašuje, že se seznámil s obsahem ustanovení této Smlouvy, jakožto i obsahem VOP a že porozuměl jejich obsahu, zejména ustanovením článku 2.11, článku 2.12, článku 3.3., článku 3.4.2, včetně pododstavců 3.4.2.1. až 3.4.2.7 a článku 5.7, a že žádné z těchto ustanovení pro něj není překvapivé.

Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz
Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz

2.15. Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

2.16. K rozhodování sporu vzniklého ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní je příslušný kromě soudu též finanční arbitr. Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu. Klient je oprávněn, ale nikoliv povinen, předložit jakýkoliv spor ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní k řešení finančnímu arbitrovi. Adresa k podání návrhu na zahájení řízení u finančního arbitra: Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1.

2.17. Věřitel neposkytuje jakékoli rady ohledně poskytování spotřebitelských úvěrů ve smyslu § 85 zákona o spotřebitelském úvěru.

Pronájem bytu 2+kk Praha 7 – Holešovice, Dělnická

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, o ploše 59 m2 situovaného ve 4 patře s výtahem. Krásný slunný byt s pohodlným parkováním.

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 - Holešovice, Dělnická
Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 – Holešovice, Dělnická

Koupelna s vanou a automatickou pračkou, kuchyňská linka vybavená sklokeramickou varnou deskou, mikrovlnkou, lednicí s mrazákem, digestoří. Na podlahách dřevěné plovoucí podlahy a dlažba, v předsíni a ložnici vestavěná skříň.

kuchyňská linka Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 - Holešovice, Dělnická
kuchyňská linka Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 – Holešovice, Dělnická

Z obývacího pokoje je vstup na balkon 9 m2 orientovaný do vnitrobloku.

balkon Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 - Holešovice, Dělnická
balkon Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 – Holešovice, Dělnická

K bytu patří garážové stání situované v suterénu domu a prostorná sklepní kóje.

ložnice s manželksou postelí a vestavěnou skříní Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 - Holešovice, Dělnická
ložnice s manželksou postelí a vestavěnou skříní Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 – Holešovice, Dělnická

Z domu na zastávku tramvaje Delnická 350 m na metro C Vltavská 3 minuty tramvají, 10 minut metrem ze stanice metra Vltavská do centra.

dům pohled z vnitrobloku Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 - Holešovice, Dělnická
dům pohled z vnitrobloku Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 – Holešovice, Dělnická

Jedná se o exkluzivní bydlení nejvyššího standardu v novostavbě v novém komplexu Residence Osadní.

koupelna s vanou Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 - Holešovice, Dělnická
koupelna s vanou Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 – Holešovice, Dělnická

V okolí bytu najdeme veškerou občanskou vybavenost. Např. restaurace, supermarket Žabka, Peny market, Supermarket Norma, lékárnu, drogerie, posilovna, kavárna, restaurace, kulturní kluby, farmářský trh v Holešovické tržnici a podobně.

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 - Holešovice, Dělnická
Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 – Holešovice, Dělnická

Dostupnost po Praze je zde absolutní. Metro C stanice Vltavská je vzdálena 5 minut pěší chůzí. Dopravní dostupnost z této lokality je naprosto perfektní a zároveň máte možnost každým jedním dnem šťastně vnímat krásu každého jednoho domu v této čtvrti Prahy. Park Stromovka a Letenské sady jsou jen 10 minut tramvají jsou zde pro Vás. Nastěhování je možné ihned. Majitel vybírá peněžní jistotu ve výši dvou nájmů.