Užitečné rady před uzavřením životního pojištění

• Pojišťuje se co nejmladší, tehdy je životní pojištění nejvýhodnější, a naopak, čím je člověk starší, tím je životní pojištění dražší.
• Životní pojištění je rozumné uzavřít na dlouhou pojistnou dobu, nejméně 20 let. Každá pojišťovna před uzavřením životního pojištění zkoumá zdravotní stav pojištěného. Když se pojišťuje mladý a zdravý na krátkou dobu, například na 5 nebo 10 let, po skončení pojištění budete mít pravděpodobně chuť opět uzavřít další pojištění. Nová smlouva však bude dražší než dříve z důvodu vyššího vstupního věku, nemluvě o možnosti, že zdravotní stav se Vám mohl mezitím zhoršit, kvůli čemuž Vám pojišťovna napočítá přirážku k pojistnému nebo v horším případě posoudí riziko jako nepřijatelné a odmítne Vás pojistit.

Bouřky zničily vinařům úrodu

Užitečné rady před uzavřením životního pojištění
Užitečné rady před uzavřením životního pojištění

• Pojistné částky (výše pojistného krytí) by měly odpovídat Vašim finančním poměrem. V případě Vaší smrti by měl být pokryto alespoň Váš dvouletý příjem po odečtení dluhů a jiných finančních závazků.
• Nekupujte životní pojištění od neznámého podomního obchodníka, který zvoní od dveří ke dveřím. Pokud si obchodní zástupce s Vámi nedokáže domluvit schůzku, svědčí to o jeho neprofesionální.
• Snažte se odolat nátlakovým metodám prodeje. Nechte si čas na rozmyšlenou.
• Pokud obchodní zástupce kritizuje jinou společnost nebo jiného agenta, je to varovný signál, že jeho schopnosti a znalosti z oboru jsou nedostatečné, a proto se uchyluje k pomluvám a vyvolávání negativních emocí. Ten, kdo svůj produkt dobře zná, dokáže ho prodat prezentováním jeho kvality a užitku pro klienta.
• Nedejte se nachytat, pokud vám někdo slibuje v případě dožití konce pojištění jako garantovanou pojistnou částku pojistné plnění is předpokládaným ziskem. Garantovaná je jen pojistná částka, uvedená v pojistné smlouvě. Přebytek (zisk) je pouze informativní předpoklad. Nemluvě o investičním životním pojištění, kde nejsou zaručeny ani vklady – riziko je cena za předpokládaný vyšší výnos.
• Nikdy se nepoisťujte na základě kamarádských vztahů. Na trhu působí mnoho narychlo vyškolených agentů z řad MLM sítí, jejichž průměrná délka kariéry se počítá na 2 až 3 měsíce. Raďte se raději s profesionálem, pro kterého je prodej produktů životního pojištění jeho hlavní výdělečnou činností. Pravděpodobnost, že vaše spolupráce bude dlouhodobá a profesionální, je určitě vyšší než se zprostředkovateli, kteří tuto práci dělají jen občas na přilepšení, jako vedlejší výdělečnou činnost. Pokud je tato činnost pro ně druhořadá, je těžké si představit, že ji budou provádět byť o 15 let. Životní pojištění je nemalá a dlouhodobá finanční investice, při které je lepší upřednostnit vaše potřeby a kvalitu nabízeného produktu.

cestovní pojištění

pojištění hlavní výdělečné činnosti
pojištění hlavní výdělečné činnosti

• Nedejte se přemluvit k zatajení důležitých skutečností při vyplňování zdravotního dotazníku v návrhu pojistné smlouvy. Vystavujete se tím riziku, že v případě pojistné události vám bude odmítnuto pojistné plnění podle § 802 občanského zákoníku.
• Před podepsáním pojistné smlouvy si vyžádejte a pečlivě přečtěte všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání, které se vážou k vaší pojistce.
• Velmi často se stává, že klient je nesprávně informován o různých možnostech půjček ze svého životního pojištění. Jakékoliv půjčky z existující pojistky jsou možné maximálně do aktuální výše jejího odbytného (odkupného).
• Často se stává, že zprostředkovatel ve snaze prodat svůj produkt uhradí za klienta první splátku pojistného nebo jeho část. Jde o protizákonné jednání, kromě toho žádná sleva nenahradí dobře navržen produkt na základě finanční analýzy a analýzy potřeb klienta.
• Když Vám začne agent navrhovat, abyste zrušili stávající životní pojištění a uzavřely si u něj nového, je to jednoznačný signál, že Vás chce finančně poškodit, protože vzhledem k dlouhodobému charakteru životního pojištění je nevýhodné ho předčasně ukončit.

životní pojištění
životní pojištění

Agentovi v tomto případě nejde o Vaše zájmy, chce jen na Váš úkor vydělat provizi. Doporučujeme s takovým agentem nespolupracovat, protože nejedná v dobré víře.
• Dejte si podrobně vysvětlit administrativní poplatky. Jsou případy, kdy je placení životního pojištění zatíženy až několika procenty poplatků, což výrazně prodražuje pojistný program. Jde o peníze, které se klientovi nikdy nevrátí. Mezi jednotlivými pojišťovnami jsou v oblasti administrativních poplatků významné rozdíly.

Podstata a základní principy pojištění

Poradna – podstata pojištění
Obsah příspěvku:
definice pojištění
druhy pojištění

definice pojištění

definice pojištění

– Právní formy pojištění
– Pojištění podle obsahu
– Pojištění podle původu vzniku
Účastníci pojištění
Pojistné riziko, škoda a pojistná událost
definice pojištění

Pojištění je smluvní vztah mezi pojistníkem a pojišťovnou, ve kterém se pojišťovna zavazuje v případě pojistné události poskytnout pojistné plnění. Pojistit lze život, zdraví, úraz, invaliditu, majetek nebo odpovědnost za škodu, či finanční ztráty.

 

základní principy pojištění
základní principy pojištění

Pojištění je systém, ve kterém se ztráty několika pojištěných rozloží na všech pojištěných. Pojištění se vztahuje na některé předjednané náhodné události, které se vyskytují s určitou pravděpodobností.
Pojištění je obchod s důvěrou klienta. Pojištění je nehmotný produkt. Pojištění je sázka klienta na to, že se stane pojistná udalosť.smiley
druhy pojištění

Právní formy pojištění

1. Smluvní (dobrovolné) pojištění – provádí se na základě smlouvy dle dohodnutých podmínek mezi pojišťovnou a pojistníkem, např. životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění domácnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a podobně.
2. Povinné ručení – zákon předepisuje, aby pojištěný uzavřel pojistnou smlouvu s libovolnou pojišťovnou za smluvně dohodnutých podmínek, např. PZP motorového vozidla, pojištění profesní odpovědnosti advokáta, lékaře nebo jiných profesí, pojištění odpovědnosti z provozu lodi, pojištění odpovědnosti z provozu letadla a podobně.
3. Zákonné pojištění – zákon určuje všechny podmínky pojištění, i finanční ústav, ve kterém se má klient pojistit, např. nemocenské, zda důchodové pojištění v Sociální pojišťovně.
Pojištění podle obsahu

Pojištění lze rozdělit podle obsahu na:
životní pojištění

– Pojištění pro dožití, pojištění smrti, smíšené životní pojištění
– Investiční životní pojištění
– Pojištění dětí – pojištění manželství, pojištění na start do života, stipendijní pojištění
– Připojištění k životnímu pojištění – úrazové připojištění, připojištění závažných onemocnění, připojištění invalidity atd.
neživotní pojištění

neživotní pojištění
neživotní pojištění

– Úrazové pojištění
– Nemocenské pojištění, zdravotní pojištění
– Cestovní pojištění
– Pojištění silničních motorových vozidel
– Pojištění železničních vozidel
– Pojištění lodí
– Pojištění leteckých rizik
– Pojištění dopravy
– Pojištění majetku
– Pojištění odpovědnosti za škodu
– Pojištění kauce
– Pojištění finančních ztrát
– Pojištění právní ochrany
Pojištění podle původu vzniku

– Veřejnoprávní a veřejné pojištění
– Soukromé pojištění
Účastníci pojištění

Pojistník je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojišťovnou, disponuje pojistnou smlouvou a má povinnost platit pojistné.
Pojištěný je osoba, na jejíž život, úraz, zdraví, invaliditu, majetek nebo odpovědnost se pojištění vztahuje.
Pojišťovna je finanční ústav, který má licenci na pojišťovací činnosti a jejím úkolem je krýt pojistná rizika a základní povinností vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události.
Oprávněná osoba je fyzická nebo právnická osoba, která má právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.
Pojistné riziko, škoda a pojistná událost

pojištění majetku
pojištění majetku

Pojistné riziko je nebezpečí, které může vést ke vzniku pojistné události. U pojištění majetku jde např. o požár, blesk, výbuch, vichřice a podobně, v pojištění osob jde o smrt, invaliditu, úraz a podobně.
Škodná událost vzniká tehdy, když nastane škoda. Aby mohla být škoda posouzena jako likvidní, musí mít náhodnou povahu. Náhodná škoda je taková škoda, o které nevíme zda se stane, ani kdy se stane,
Pojistná událost je taková škodná událost, při které vzniká právo na pojistné plnění. Pojištěný nebo poškozený musí prokázat, zda vůbec a kdy se škoda stala a prokázat její rozsah.
Likvidace pojistné události je pracovní postup, pomocí kterého likvidátor odborně posoudí oprávněnost nároků pojištěného nebo poškozeného na náhradu škody a rozhodne o přiznání pojistného plnění pojišťovny.

Práva a povinnosti účastníků pojištění

Účastníky pojištění jsou fyzické a právnické osoby:
Pojišťovna je finanční ústav, který přebírá na sebe riziko klienta za úplatu, právní forma pojišťovny je zpravidla akciová společnost nebo pobočka zahraniční pojišťovny.

Práva a povinnosti účastníků pojištění
Práva a povinnosti účastníků pojištění

Pojistník je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, může jít o zletilého občana nebo živnostníka nebo právnická osoba.
Pojištěný je osoba, na jejíž život, úraz, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. Pojištěný v případě pojištění osob může být občan – fyzická osoba, v případě pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a motorových vozidel může jít o občana, živnostníka nebo právnickou osobu.
Práva a povinnosti pojišťovny

Pojišťovna má právo na pojistné po dobu trvání pojistné smlouvy a její základní povinností je poskytnout pojistné plnění v případě pojistné události podle § 795 občanského zákoníku. Pojišťovna může pojistné plnění přiměřeně snížit na základě neúplné nebo nepravdivé odpovědi pojistníka nebo pojištěného, ​​§ 798 občanského zákoníku.

plnění v případě pojistné události
plnění v případě pojistné události

Práva a povinnosti pojistníka

Jako pojistník máte právo disponovat s pojistnou smlouvou a Vaší základní povinností je platit pojistné, § 796 občanského zákoníku. Kromě toho jste povinen odpovědět pravdivě na všechny dotazy pojistitele, které jsou Vám kladeny za účelem ocenění rizika před uzavřením pojištění nebo při vyřizování změny pojištění, § 793 občanského zákoníku.
Práva a povinnosti pojištěného

Pojištěný má právo na pojistné plnění v případě pojistné události. Plnění musí být vyplaceny do 15 dnů od skončení šetření pojistné události. Pokud pojišťovna nemůže vyšetřit rozsah škody do 1 měsíce od data pojistné události, musí vyplatit pojištěnému přiměřenou zálohu, § 797 občanského zákoníku. Pojištěný je povinen odpovědět pravdivě na písemné otázky pojišťovny, § 793 občanského zákoníku. Pojištěný je povinen včas oznámit, že nastala pojistná událost, předložit pojišťovnou požadované doklady a podle možností předcházet vzniku škody. V případě, že nastala pojistná událost, pojištěný by měl učinit všechna opatření, aby se rozsah škody dále nezvětšoval, § 799 občanského zákoníku.

Chci si sjednat pojištění soukromého majetku – domácnost, dům nebo byt

Když si sjednává pojištění domácnosti, bytu, domu, chaty nebo rekreační domácnosti, měli byste dbát na několik zásad, pomocí kterých můžete předejít případným problémům a nedorozuměním v budoucnu.

pojištění soukromého majetku
pojištění soukromého majetku

Fyzická prohlídka pojišťovaného majetku před pojištěním

Zásadně nepodepíše pojistnou smlouvu pojištění soukromého majetku „od stolu“. Pozvu domů na obhlídku pojistného poradce (vyškoleného agenta), aby odborně posoudil technický stav, rizikové poměry z hlediska možného požáru a katastrofických škod, jako je povodeň, záplava, sesuv půdy a stupeň zabezpečení objektu proti vloupání.

 

pojištění domáctnosti
pojištění domáctnosti

Stanovení pojistné částky a způsob výpočtu pojistného plnění

Po dohodě s pojistným poradcem si stanovím pojistné částky (maximální limity krytí) tak, abych se vyhnul hrozbě podpojištění, čili krácení pojistného plnění z důvodu podhodnocení pojišťovaného majetku nebo věku pojišťovaného majetku. Dobře si prostuduji pojistné podmínky a nechám si vysvětlit způsob výpočtu pojistného plnění v případě škody.
Zabezpečení proti krádeži vloupáním

Důsledně si prostuduji požadavky pojišťovny k zajištění proti krádeži vloupáním a porovnám jejich se skutečným stavem zabezpečení bytu nebo domu. V případě, že požadovaný stupeň zabezpečení nesplňuji, nechám si poradit od svého pojistného poradce, jakým způsobem mám požadované podmínky k zajištění splnit, aby byly v souladu s pojistnými podmínkami pojišťovny (např.

zabezpečení bytu nebo domu
zabezpečení bytu nebo domu

Dám vyměnit obyčejný zámek za bezpečnostní, domontovat přídavný zámek nebo alarm, napojen na policii).
Pojistné podmínky a výluky

Prostuduji si všeobecné pojistné podmínky a ostatní pojistné podmínky a výluky z pojistného krytí. Nejasnosti si nechám vysvětlit od finančního agenta ještě před podpisem pojistné smlouvy, abych věděl, co podepisuji.

Asistenční služby k pojištění motorových vozidel

Pojišťovny se navzájem odlišují nejen cenami, obecnými pojistnými podmínkami a reklamou, ale v pojištění motorových vozidel nesmírně důležitými asistenčními službami. Asistenční služba může pomoci takto:
• příjezd silniční služby, opravu vozidla a odtah vozidla, pokud došlo k poruše vozidla nebo vozidlo je po nehodě nepojízdné, náklady za manipulaci s vozidlem a za jeřáb
• ubytování v nouzi při nehodě, poruše nebo při odcizení vozidla
• úhradu nákladů na cestu do místa bydliště při nehodě, poruše nebo při odcizení vozidla
• uschování nepojízdného vozidla
• další služby v případě trvalé nepojízdnosti nebo odcizení vozidla.

havarijní pojištění
havarijní pojištění

Příběh č. 1
Pan Smolný havaroval při Amsterdamu v Nizozemsku a přestože měl uzavřeno havarijní pojištění v Pojišťovně slibotechny, nevěděl se půl dne nikoho dovolat, nakonec se mu podařilo zastihnout svého agenta, který ho kontaktoval s pojišťovnou, kde se nevěděli 4 dny rozhodnout, zda mu zaplatí odtahovou službu domů, protože vozidlo bylo nepojízdné, přespal v hotelu na vlastní náklady, rovněž telefonní účet asi 260 € si musel hradit sám. Nakonec se ukázalo, že pojišťovna nemá žádnou asistenční službu.

pojištění motorových vozidel
pojištění motorových vozidel

Příběh č. 2
Pan Veselý měl podobnou dopravní nehodu v Belgii a měl uzavřenou havarijní pojistku v Pojišťovně Jistota. Vytáhl kartičku s telefonním číslem renomované mezinárodní asistenční služby, v telefonu se mu ozval v jeho rodném jazyce příjemný hlas operátora, který měl jen 3 otázky: Jaké je číslo Vaší pojistky? Kde se nacházíte? Jak vám můžeme pomoci? S příslibem, že se brzy ozve, složil operátor telefon. Zavolal už o 10 minut a oznámil panu Veselému, že 15 km od místa, kde se nachází, je odtahová služba, která již vystartovala a odveze jeho auto do nejbližší značkové opravny. Pan Veselý si může vybavit nocleh v hotelu, který mu bude proplacen do limitu přesně odpovídajícímu pojistným podmínkám.

Pojištění do hor na Slovensku – Pojištění nákladů na zásah Horské záchranné služby

Od 1. července 2006 je po zásahu Horské záchranné služby na Slovensku zachraňovaná osoba povinná v plné výši uhradit náklady spojené s technickou částí poskytnutého zásahu (Zákon č. 567/2005 CFU, který novelizuje zákon č. 544/2002 CFU o Horské záchranné službě). Náklady na zásah mohou narůst na mnoho tisíc EUR.

Pojištění do hor na Slovensku
Pojištění do hor na Slovensku

Pojištění nákladů na zásah Horské záchranné služby

Horolezci, skialpinisti, jeskyňáři, potápěči, Rafter, parašutisté, sportovní piloti, ale i rekreační turisté, pochodující po vyznačených trasách, se mohou v slovenská horách dostat do situace, kdy je nezbytný zásah Horské záchranné služby. Pojištění nákladů na zásah Horské záchranné služby platí na území České republiky, konkrétně v horských oblastech, kde působí horská služba:
Belianské Tatry
malá Fatra
nízké Tatry
Pieniny
střední Beskydy
slovenský ráj
Velká Fatra
vysoké Tatry
Západní Tatry
Co zahrnuje pojistné krytí nákladů za zásah Horské záchranné služby?

1. Pátrání po pohřešované osobě v horské oblasti v působnosti Horské záchranné služby.
2. Vyprošťování zachraňované osoby.
3. Přepravu zachraňované osoby po zemi nebo letecky.
4. Přepravu tělesných ostatků v případě smrti.
Pojistit se mohou občané České republiky, ale i zahraniční návštěvníci našich hor. Když jste cizinec a máte cestovní pojištění, jehož součástí je pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění nákladů na zásah Horské záchranné služby pravděpodobně nepotřebujete, protože ho obsahuje již základní krytí pojištění léčebných výloh.
Když jste občanem České republiky a jdete se naopak lyžovat do zahraničí po vyznačených tratích, např. do Rakouska, stačí, když si sjednáte pojištění léčebných výloh v zahraničí, které zohledňuje zimní sporty – pak žádné další pojištění nepotřebujete.

Komuniké z 19. jednání bankovní rady NBS

Dnes (2. září 2014) se uskutečnilo 19. jednání bankovní rady Národní banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jejího guvernéra Josefa Makúch.

BR NBS vzala na vědomí Měsíční bulletin NBS, srpen 2014, který je publikován na internetové stránce NBS.

BR NBS schválila opatření Národní banky Slovenska o předkládání výkazů bankami, pobočkami zahraničních bank, obchodníky s cennými papíry nebo pobočkami zahraničních obchodníků s cennými papíry pro statistické účely.

Opatření je vypracováno podle § 42 odst. 2 zákona č. 483/2001 Sb. o bankách ao změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

bankovní rada národní banky Slovenska
bankovní rada národní banky Slovenska

Opatření stanoví obsah, formu, členění, termíny, způsob, postup a místo předkládání výkazů.

Opatření nabývá účinnosti 1. ledna 2015.

BR NBS schválila opatření Národní banky Slovenska o předkládání výkazu správcovskou společností za podílový fond nebo podfond pro statistické účely.

Opatření je vypracováno podle § 191 odst. 1 zákona č. 203/2011 Sb. o kolektivním investování a podle § 35 odst. 2 zákona č. 747/2004 Sb. o dohledu nad finančním trhem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se rozhodnete vzít si hypotéku, připravte se na trochu byrokracie

Opatření stanoví obsah, formu, členění, termíny, způsob, postup a místo předkládání výkazů.

Opatření nabývá účinnosti 1. ledna 2015.

BR NBS schválila opatření Národní banky Slovenska o předkládání výkazu faktoringové společností, společností splátkového financování či leasingovou společností pro statistické účely.

Opatření je vypracováno podle § 34a odst. 1 zákona Národní rady Slovenské republiky č. 566/1992 Sb. o Národní bance Slovenska, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření stanoví obsah, formu, členění, termíny, způsob, postup a místo předkládání výkazů.

Opatření nabývá účinnosti 1. ledna 2015.

BR NBS schválila opatření Národní banky Slovenska o zveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank.

Cílem schváleného opatření je sladění s právním stavem od 1. ledna 2014 v oblasti požadavků na zveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank.

Opatření nabývá účinnosti 1. října 2014.

BR NBS schválila opatření České národní banky, kterým se stanoví náležitosti statutu penzijního fondu, jeho rozsah, obsah a struktura informací, které má statut obsahovat.

Opatření nabývá účinnosti 15. září 2014.

BR NBS přijala sdělení o vydání zlatých sběratelských euromincí v nominální hodnotě 100 eur na připomenutí velkomoravského knížete Rastislava.

Sběratelská euromince je vyražena ze slitiny obsahující 900 dílů zlata, 75 dílů stříbra a 25 dílů mědi. Její hmotnost je 9,5 g a průměr 26 milimetrů. Výtvarný návrh euromince je dílem výtvarníka Mgr. art. Romana Lugar.

Ražbu zlatých sběratelských euromincí realizovala Mincovna Kremnica, státní podnik a do prodeje se dostanou v listopadu 2014.

ECB vydává první seznam guvernérů podléhajících rotaci hlasovacích práv

V souladu se Statutem systém rotace hlasovacích práv začíná platit 1. ledna 2015.
Jako první se svého hlasovacího práva ve skupině 1 vzdává guvernér španělské centrální banky.
V rámci skupiny 2 se jako první svého hlasovacího práva vzdávají guvernéři estonské, irské a řecké centrální banky.
Výchozí stav rotace hlasovacích práv byl určen losováním.
Rada guvernérů ECB dnes losováním rozhodla o tom, kteří guvernéři národních centrálních bank se jako první vzdají svého hlasovacího práva, když 1. ledna 2015 začne platit systém rotace. Na základě výsledků losování se v lednu 2015 svého hlasovacího práva v rámci skupiny 1 vzdá guvernér španělské centrální banky av rámci skupiny 2 guvernéři estonské, irské a řecké centrální banky.

Dne 1. února 2015 v rámci skupiny 1 znovu získá své hlasovací právo guvernér španělské centrální banky a svého hlasovacího práva se vzdá guvernér francouzské centrální banky. V rámci skupiny 2 znovu získá své hlasovací právo guvernér estonské centrální banky a svého hlasovacího práva se vzdá guvernérka kyperské centrální banky. Losování proběhlo v přítomnosti všech členů Rady guvernérů, přičemž guvernér Lietuvos bankas byl přítomen jako pozorovatel.

Stručný popis systému rotace

V zájmu nenarušené schopnosti ECB přijímat rozhodnutí efektivním způsobem Rada Evropské Unie v roce 2003 rozhodla o zavedení systému rotace hlasovacích práv v Radě guvernérů ECB, jakmile počet guvernérů národních centrálních bank v Radě guvernérů překročí 18. Stane se tak 1. ledna 2015, kdy Litva přijme euro.

Součástí systému rotace hlasovacích práv je vytvoření dvou skupin zemí na základě velikosti jejich ekonomik. Guvernéři v obou skupinách se ve výkonu hlasovacích práv budou střídat.

Na zasedáních a diskusích Rady guvernérů se i nadále budou účastnit všichni guvernéři.

Bližší informace o systému rotace se nacházejí v následujících materiálech:

v souvisejícím článku (v anglickém jazyce) v Měsíčním bulletinu ECB,
na stránce s nejčastějšími otázkami,
v přehledu úplného rozvrhu rotace pro rok 2015 (v anglickém jazyce).

Dnes je uvedená do oběhu nová bankovka 10 €

nová bankovka 10 €
nová bankovka 10 €

Nová bankovka je odolnější vůči padělání a její pravost lze snadno ověřit.
Eurosystém v rámci příprav na novou bankovku spolupracoval s výrobci a vlastníky zařízení na zpracování bankovek.
Novou bankovku představuje online video „Seznamte se s novou bankovkou 10 €“, které je k dispozici v 23 jazycích.
Dne 23. září 2014 je uvedena do oběhu nová bankovka 10 € série Evropa. „Je důležité, aby mohli všichni i nadále používat eurobankovky s naprostou důvěrou. Proto zavádíme sérii Evropa „, řekl Yves Mersch, člen Výkonné rady ECB zodpovědný za oblast bankovek.

nová bankovka 10 €
nová bankovka 10 €

Čeká vás letos konec fixace hypotéky? Změnit banku je čím dál tím snadněji

Podobně jako nová bankovka 5 € má i nová bankovka 10 € několik zdokonalených ochranných prvků a obnovený vzhled. Obsahuje hologram a vodoznak s portrétem Evropy, postavy z řecké mytologie. Na nových bankovkách je i lesklé „smaragdové číslo“: při naklonění bankovky vytváří světelný efekt, který se pohybuje nahoru a dolů, a zároveň mění barvu ze smaragdově na tmavomodrou. Díky těmto a ostatním ochranným prvkům se bude dát nová bankovka 10 € velmi snadno ověřit hmatem, pohledem a nakloněním.

Ve snaze usnadnit zavedení nové bankovky a zajistit, aby ji široká veřejnost i zařízení na zpracování bankovek věděli lehce rozpoznat, přijal Eurosystém řadu opatření s cílem podpořit výrobců a vlastníky zařízení na zpracování a ověřování pravosti bankovek. Novou bankovku 10 € jim například už devět měsíců před jejím zavedením poskytl na testování a zajistil tak dostatek času na adaptaci zařízení. Zjednodušil také postup získání nové bankovky 10 € pro účely adaptace zařízení. V rámci partnerského programu Eurosystém zorganizoval seminář věnovaný bankovkám, který se konal v Bruselu. Na národní úrovni byly se zúčastněnými stranami v přímém kontaktu národní centrální banky.

Pojištění zaměstnanců do zahraničí

Národní centrální banky zemí eurozóny ECB informovali, že v rámci svých kapacit vynaložili maximální úsilí na to, aby v dotčených zemích usnadnily proces adaptace zařízení na zpracování a ověřování pravosti bankovek na novou bankovku.

„V zájmu plynulého zavedení nové bankovky 10 € vyzývám všechny vlastníky zařízení na zpracování bankovek, aby zajistily adaptaci svých zařízení na novou bankovku,“ uvedl Yves Mersch.

Bankovky 10 € první série se budou vydávat i nadále v zájmu vyčerpání stávajících zásob. Budou v oběhu spolu s bankovkami 10 € série Evropa. Později se budou z oběhu postupně stahovat, až nakonec přestanou být zákonným platidlem. Přesné datum ukončení jejich platnosti bude oznámen v dostatečném předstihu.

Na stránce www.nove-eurobankovky.eu je v 23 jazycích Evropské unie k dispozici video s názvem „Seznamte se s novou bankovkou 10 €“, které obsahuje informace o nové bankovce ao způsobu ověření její pravosti. Kromě něj jsou na stránce i další videa a materiály věnované eurovým bankovkám, například „Euro Cash Academy“.

Spoření pod polštář začíná být retro. Mladí lidé si odkládají 100 eur měsíčně

Stále více Slováků odkládá své peníze do bank, spořicí účet využívá více než polovina populace
Slovák ušetří měsíčně průměrně 94 eur, lepší jsou v regionu už jen Rakušané
Oproti minulým rokem si odkládá peníze doma „pod polštář“ výrazně méně Slováků
O něco více jsou schopni měsíčně spořit mladí lidé
U Slováků vzrůstá zájem o investování peněz do fondů a do nemovitostí
Až 83% dotázaných si myslí, že má své měsíční výdaje pod kontrolou
Pokud by měl Slovák měsíčně o 10% více peněz, odložil by je bokem, pouze čtvrtina by je raději minula
Lidé na Slovensku si stále méně odkládají peníze doma „pod polštář“

Slováci v současnosti více důvěřují bankám než v minulých letech, neboť odkládání peněz doma „pod polštář“ nebo do trezoru je na ústupu a preferuje ho 24% dotázaných, zatímco v roce 2014 si peníze doma odkládala až třetina Slováků. Méně populární je vkládání peněz do životního pojištění, resp. kapitálového zajištění. V roce 2015 vzrostl zájem o spořicí účty a momentálně je využívá 56% Slováků, což je značně více než v posledních čtyřech letech. Rovněž je možné sledovat výrazný nárůst investování peněz do nemovitostí a do fondů. Až 83% dotázaných si myslí, že má své měsíční výdaje pod kontrolou, na druhé straně třetina z nich odpověděla, že často utratí víc peněz měsíčně než plánovala.

„Tempo růstu slovenské ekonomiky oproti loňsku zrychlilo a oživení trhu práce pokračuje. Míra nezaměstnanosti klesá, k čemuž přispívá dynamická tvorba nových pracovních míst, a zároveň reálné mzdy rostou tempem 2,5%, což pomáhá zvyšovat disponibilní příjmy domácností. Ty mohou být použity na spotřebu, ale i na spoření, „řekla Katarína Muchová, analytička Slovenské spořitelny.

Slováci stále patří k šampionem v regionu

Na Slovensku jsme si letos ušetřili o něco méně ve srovnání s loňským rokem. Slovák si v roce 2015 odložil o 2 eura méně, a tedy průměrně 94 eur měsíčně. Stále je to však více než ve většině okolních zemí, lepší jsou jen Rakušané. Méně než loni spoří kromě nás i Maďaři, polepšily si Rakušané, Češi i Rumuni. Spokojenost Slováků s naspořených částkou oproti loňskému roku stoupla, spokojenější jsou muži než ženy. To způsobuje fakt, že muži jsou schopni odložit každý měsíc přibližně o 23 eur více. O něco více si dokážou dát stranou mladí lidé od 15 do 29 let (100 eur), méně lidé nad 50 let (92 eur). Přibližně 7% Slováků si nedokáže měsíčně odložit ani euro. Klient České spořitelny si odloží měsíčně více než je průměr, a to až 97 eur.

Finanční zabezpečení v případě nouze je největší motivací spoření v celém regionu

Největší motivací nejen pro Slováky (94%), ale pro lidi ze všech sledovaných zemí, je finanční zabezpečení v případě nouze. Kromě toho Slováci spoří i na jiné věci. Na druhém místě lze pozorovat nárůst spoření na menší či větší nákupy a na rekonstrukci bydlení. Dvě třetiny lidí odkládá peníze bokem, aby si mohli dovolit koupit něco v budoucnu. Na dovolenou spoří téměř třetina dotázaných. Pokud by měli Slováci k dispozici 750 eur navíc, až 67% by jejich odložilo na spořicí účet, knížku nebo kartu. Pokud by měl průměrný Čech k dispozici měsíčně o 10% více peněz než v současnosti, odložil by jejich stranou. Pouze čtvrtina Slováků by je raději minula. Nejvíce lidí, kteří by si chtěli nadbytečné peníze odložit je ve věku od 15 do 29 let. Překvapivě, až polovina populace se vyjádřila, že pokud by měla měsíčně k dispozici o 10% méně peněz než momentálně, míjela by méně a odložila bokem stejnou částku jako nyní.

Mladí lidé jsou ochotnější riskovat

I když stále platí, že Slováci jsou dlouhodobě věrní méně rizikovým produktům, stále více z nich investuje své peníze s očekáváním vyššího výnosu. Nejodvážnější jsou mladí lidé do 29 let (22%), naopak nejkonzervativnější jsou lidé nad 50 let (92%). Obecně je vztah Slováků k investicím do cenných papírů, dluhopisů a fondů většinou neutrální, pozitivní je vnímá téměř čtvrtina dotázaných.

Průzkum zrealizovala pro Slovenskou spořitelnu společnost IMAS International během srpna 2015 prostřednictvím telefonických rozhovorů na celkovém vzorku 514 respondentů ve věku nad 15 let.

Slovenská spořitelna je s 2,4 milionem klientů největší komerční bankou na Slovensku. Jediným akcionářem České spořitelny je rakouská Erste Group Bank. Slovenská spořitelna má dlouhodobě vedoucí postavení v oblasti celkových aktiv, úvěrů pro obyvatelstvo, vkladů klientů, v počtu obchodních míst a bankomatů. Komplexní bankovní služby poskytuje v 290 obchodních místech a 17 firemních centrech na celém Slovensku.