Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2018.

Více na www.televizezatec.cz nebo na facebooku televize OKplus Žatec

Informace o Cyklo-běhu Za Českou republiku bez drog 2018. Setkání na Magistrátu města Ostravy.
Informace o Cyklo-běhu Za Českou republiku bez drog 2018. Setkání na Magistrátu města Ostravy.

Návštěvy radnic i besedy ve školách mají naplánovány účastníci tradiční akce Cyklo-běh za Českou republiku bez drog.

Aktivisté 15. ročníku vyrazili v pondělí z Orlové. První zastávku měli v Havířově, kde navštívili magistrát. Pokračovali do Českého Těšína, Třince až do cíle ve Frenštátě pod Radhoštěm. Cíl cesty je po 1300 kilometrech v Praze.

Informace o Cyklo- běhu Za Českou republiku bez drog 2018. Jedna z účastnic týmu.
Informace o Cyklo- běhu Za Českou republiku bez drog 2018. Jedna z účastnic týmu.

Města, která tuto jízdu uvítají, se symbolicky připojí k myšlence být městem bez drog.

„Myšlenka je upozornit na to, že problém s drogami lze řešit, a to přes vzdělávání, aby se děti a mladí lidé dověděli, proč jsou drogy špatné. Oni vědí, že jsou drogy špatné, ale nevědí proč. Pokud to budou vědět, mohou změnit svůj názor, své předsudky a chování. Proto jsme jako základ pojali vzdělávání pomocí letáků, brožurek a přednášek, vysvětlil za organizátory Vlastimil Špalek.

CYKLO-BĚH ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018
CYKLO-BĚH ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Setkání s aktivisty byli přítomni také strážníci. „Jakýkoli počin, který má v této problematice smysl, je důležitý. Sami se aktivně zapojujeme do různých projektů,“ řekla Monika Krpelíková z Městské policie Havířov.

 

 

Adolf Adler životopis

Alfred Adler patří vedle S. Freudovi a C. G. Jung k nejvýznamnějším postavám moderní psychologie a psychoterapie. Narodil se ve Vídni, kde po ukončení studia medicíny v r. 1895 pracoval jako praktický lékař. Brzy se stal členem Freudova psychoanalytického kroužku a účastnil se pověstných „středečních setkání“. S formulováním koncepce vrozené méněcennosti orgánů a výkladem neurotickým symptomů jako výsledku její prekompenzace, zdůrazňováním významu biologického základu neuróz se však stále více vzdaloval ortodoxní psychoanalýze, až po úplný rozchod s Freudem r. 1912. Po první světové válce se věnoval především dětskému poradenství a založil první dětskou psychologickou poradnu ve Vídni, zformuloval základní teze své teorie, kterou nazval individuální psychologií a která se stala známou po celém světě. Od r. 1926 přednášel v Americe na Kolumbijské univerzitě jako profesor klinické psychologie a jako uznávaný vědec pořádal přednáškové turné po mnoha zemích Evropy. Na jednom z nich, ve skotském Aberdeenu během schôzde na přednášku podlehl srdeční slabosti. Zásadní odlišnost přístupu Adlera od Freuda, ačkoli z jeho učení vyšel, je v přístupu k povaze lidské motivace a chování. Adler přistupuje k člověku ne z hlediska jeho pudové určenosti, ale úsilí o smysl a hledání si místa ve společnosti. V době, kdy se většina vědců věnovala instinktivní stránce člověka, zaměřil se Adler na jeho sociální bytí a byl prvním psychoanalytikem, kterým Freud nevěnoval dostatečnou pozornost. Vzdal se učení o libida a sexuální etiologii neuróz, odmítl pojem potlačení, Oidipovské komplexu a dalších základních pojmů Freudovy teorie. Adler nahrazuje kauzální-deterministické chápání psychoanalýzy finalistickým chápáním. Vše lidské chování je podle něj účelové a můžeme ho pochopit jen na základě pochopení cílů, které si člověk utváří. Řízení člověka není založeno na objektivních okolnostech, ale na způsobu interpretace, na základě cílů, očekávání emocí atd. Každý psychický projev je vyjádřením jistým směrem zaměřeného celostního duševního plánu, je symbolem síly, které usilují o své naplnění. Neuróza není výsledek konfliktu vědomých a nevědomých vrstev psychiky, ale výsledek způsobu reagování Já na úkoly společnosti, na které jednotlivec není dostatečně připraven a uniká před jejich řešením.
Celá jeho teorie se opírá o několik základních kategorií, analýzou kterých je možno pochopit základní přístupy individuální psychologie k chápání člověka a osobnosti. Jedním ze základních pojmů je pocit méněcennosti, který Adler považoval za základ všech charakterových vlastností. Jeho význam odvodil ze studia méněcennosti tělesných orgánů, když zjistil, že poruchy určitého orgánu mohou zvláštním způsobem ovlivnit životní dráhu a charakter jednotlivce. Slabost nebo snížená funkce orgánů může vést ke snaze o kompenzaci, nebo až prekompenzace, vedoucí k nadprůměrným, někdy i geniálním výkonem jednotlivců. Pokud je člověk přesvědčen a své hodnotě a má dostatečnou dávku sebedůvěry, nemá pocit vlastní nedostatečnosti a méněcennosti. Když však uvěří, že není dost dobrý, že má menší cenu než jiní, získá subjektivní pocit odlišnosti od jiných, nízkosti, nedostatku psychických nebo sociálních schopnosti, nedokonalosti v některé sféře života, což může vést k závažným poruchám osobnosti. Pocit menejcennnosti je tedy negativní pocit a je-li člověk od dětství vychováván v duchu spolupráce a harmńie, místo soutěživosti a snahy dostat se výše nemusí vzniknout. V tomto případě velký úkol zejména rodičů a vychovatelem. Velký význam připisoval Adler rodinnnej konstelaci a postavení dítěte v rodině, kde narození každého dalšího sourozence vede ke změně pozice sourozenců.
Podle Adlera usilují lidé o výjimečnost a nadřazenost proto, aby překonali vlastní nedostatečnost a méněcennost. Své místo ve společnosti se snaží zajistit si nejrůznějším způsobem, nejčastějším úsilím o získání pozornosti jiných nebo úsilím o moc v mylné představě, že svou osobitostí se ostatním lidem vyrovná. Mocenský orientovaný člověk popírá úctu k ostatním a narušuje tak společenskou harmonii a spolupráci. Úsilí získat moc, ovládat druhé strachem a moci vedou však často k poznání, že ani tyto snahy nejsou schopny zajistit mu vytoužené uznání. Tehdy se jedinec cítí dotčený a hledá pomstu, bude ponižovat druhých takovým způsobem, jak se sám cítí ponížen, nebo v přesvědčení, že nikdy nic nedosáhne, se zcela stáhne do ústraní. Pocit méněcennosti je podle Adlera důležitějším než sama méněcennost. U jedněch vyvolává snahu o jeho překonání a sociální platné, užitečné začlenění se, u druhých vede k neurotické onemocnění, asociálnímu postoji, chorobné snaze získat moc a převahu nad jinými. Neurózy, psychózy, perverze, závislosti, kriminalita, svědčí o tom, že se začlenění člověka do společnosti nepodařilo.
Proto je základem adlerovskej terapie naučit člověka vidět ve svých životních situacích vliv ctižádosti a nedostatku odvahy. Musí být přiveden k tomu, aby k životu zaujal věcný a realistický vztah, vzdal se touhy být něčím více a znamenat víc, než je přiměřená jeho silám. Tím se přivede ke zdravému životnímu stylu, odstraní se u něj nenávist, tendence podceňovat, agresivita, vznětlivost nebo přecitlivělost, soustředění se jen na sebe sama a vlastní přání, ústup ze spolupráce, chorobné ambice, pokřivený pohled na skutečné poměry, fikce a domněnky.
Adler označuje jednotné a jedinečné zaměření člověka, dlouhodobou orientaci člověka, dlouhodobou orientaci člověka během celého jeho života, vztahující se na chápání sebe, druhých a svých životních cílů jako životní styl. Chybné koncepce života vedou k vytváření fikcí a neadekvátnímu životnímu stylu (nepřizpůsobivost, alkoholismus, delikvence). Ve spojení s životním stylem probíhá výběr přátel, povolání, partnera apod. Ten se tvoří u dítěte v prvních letech života a zůstává v hlavních rysech zachován po celý život. Odhaluje se v řešení problémů, přístupu k životu a práci. Pokud známe životní styl člověka, můžeme s velkou pravděpodobností předpokládat, jak se zachová v budoucnosti, jeho úspěchy i neúspěchy. Jiný životní styl má sportovec, jiný intelektuál. Ve shodě s tím organizuje svůj život a ignoruje vše ostatní. Zdravý jednotlivec má vztah k povolání, druhému pohlaví a bližním. Není přehnaně citlivý ani přehnaně ctižádostivý. Je jiným příjemný, a proto si ho váží. Životní styl, jehož hybnou silou je vůle k moci, převaha je fikcí neurotiků, snících o životě jako jevišti svých triumfů. Poměrně dlouho se Adler domníval, že základní a univerzální lidskou motivací je „vůle k moci“ jako prostředek k překonání pocitu méněcennosti. V posledních letech svého života však kladl důraz na sociální úsilí, cit sounáležitosti a spolupráci. Být člověkem znamená mít pocit neúplnosti existence a tvůrčí práci na jeho překonání, najít naplnění svého života. Proto Adler přikládá velký význam správné výchově dítěte a zdravé rodinné atmosféře.
Sociální přirozenost člověka je základem potřeby patřit do společnosti, cit sounáležitosti. Nejvyšším společenstvím, ke kterému člověk patří, je lidský druh, a smysl pro sounáležitost je nejhlubším hospodářským zájmům. Každý člověk má od narození vrozenou sílu, aby tento pocit rozvinul. Sociální prostředí může stimulovat nebo brzdit pocit sounáležitosti a identifikace se skupinou, pocit vzájemnosti.
Spolupráce, důvěra, respektování jedince, stejná hodnota všech a společná odpovědnost jsou základní znaky zdravého jedince. Člověk nemusí vyčerpávat svou energii na to, aby jiným ukázal, jakým je dorbým a ústyhodným člověkem. Subjektivní postoj s úsilím něčím přispět, uvědomění si vlastní hodnoty a užitečnosti vede k tvůrčímu vyrovnání se s překážkami.
Jakou odpověď tedy dává Adler na otázku, v čem je smysl života? Smysl a naplnění má lidský život, řízený blahem celku, myšlenkou přínosu pro celek, jehož jsem součástí, společné řešení problémů života. Podle Adlera lidstvo přežilo jen díky tomu a dosáhlo daný stupeň vývinu, že jedinci nežili izolovaně, ale spolupracovaly. Ve vztazích dochází k dávání a přijímání, které je podporou pro pokrok lidstva. Ideál dokonalé společnosti zajímá místo osobních ambicí a egoismu. Adler nepopírá konflikty, ale tvrdí, že stav dnešního lidstva je výsledkem ještě nedokončené evoluce, nedokonalosti lidské podstaty, která má silnou vůli, ale nevytvořila v sobě dostatek altruismu, který dá zápasu tvůrčí charakter, v souladu se zájmy lidského rodu. Je zajímavé sledovat a pokusit se zařadit myšlení. Je všeobecně známo, s jakým úsilím se Adler pokoušel vytvořit teorii, který by byla více uznávána jako teorie Freuda. Pokud bychom Freuda chtěli nazvat „historickým pesimistům“ pokud jde o budoucnost společnosti a civilizace, možná Adlera nazvat „historickým optimistou“ v názoru na konečný stav, který lidstvo má dosáhnout.
„Vůbec nepochybuji, že někdy – možná ve veela vzdálené budoucnosti – lidstvo tento stupeň dosáhne, pokud neprohraje v této evoluci, na co dnes existuje jisté podezření“, píše v jedné práci. Tím se zároveň zřetelně a výrazně zařadil do toho období, které současní teoretici myšlení označují moderna.

Nová Kia Sportage v „Death Valley“

Testování během extrémních veder na jednom z nejteplejších míst planety
• Komplexní „HOT TEST“ umožňuje vývojové zlepšení na systému vytápění, větrání a klimatizace
• Nová Kia Sportage ještě podstoupí nejpřísnější celosvětový testovací program společnosti Kia Motors

Kia Motors odhalila podrobnosti o intenzivních testech ve vysokých teplotách a extrémních změnách počasí pro zcela novou Kia Sportage – v rámci programu najdůkladnějšího a nejdůslednějšího testování vozidel jaký kdy společnost realizovala.
Zcela nová Kia Sportage právě absolvuje svůj globální debut na autosalonu ve Frankfurtu, do prodejen na celém světě přijde v prvním čtvrtletí 2016 a aktuálně vstupuje do své čtvrté generace. Nový kompaktní model SUV je v poslední fázi vývojového programu, během kterého inženýři testují novou Kia Sportage v Death Valley – jednom z nejžhavějších míst na Zemi s teplotami v letních měsících dosahujícími až 56 C.
Tato fáze testování je důkazem, že automobilka vyvíjí vozy určené pro provoz iv těch nejdrsnějších podmínkách. V těchto testech je na zcela novou Kia Sportage kladen zvláštní důraz na zlepšení systémů vytápění, větrání a klimatizace, které již nyní patří k nejlepším ve své třídě.

Prvotřídní výkon klimatizace

V rámci různých zkušebních postupů během extrémních veder testy zahrnují zejména pozorování systémů vytápění a chlazení a zkoumání důsledků horkého počasí na motor a chladič převodovky.

První z těchto zkoušek je vystavení vozidla polednímu slunci během jedné hodiny k dosažení teploty v kabině nad 50 C. Následně automobil absolvuje trasu od úrovně moře až do výšky cca 1500 m přes Furnace Creek, v oblasti Death Valley, při stálém stoupání více než 27 kilometrů a při rychlosti 100 km / h (62 mph). Zkouška je připravena tak, aby dokázala, že dodatečná zátěž na motor má minimální dopad na schopnost chlazení vozidla.

Druhý test, kde se postupně střídají rozjezdy a zastavování, simuluje typické podmínky v hustém městském centru. Inženýři řídí zcela novou Kia Sportage při rychlosti 40 km / h (25 mph) po dobu dvou minut přes Furnace Creek, s opětovným opakováním testu po dobu dalších dvou minut. Tento proces se opakuje několikrát a opět je navržen tak, aby otestoval zvýšené nároky na motor, převodovku, systém topení a klimatizační jednotku a případné odstranění nedostatků.

Závěrečný test z dílny inženýrských týmů Kia Motors pro zcela novou Kia Sportage je pomalá jízda, který se koná v nejníže položeném místě Severní Ameriky – Badwater Basin, asi 86 m pod úrovní hladiny moře. Během další hodiny ve vysokých vedrech se automobil opět dává do pohybu rychlostí 40 km / h po dobu 30 minut, což umožňuje inženýrům ověřit a zlepšit kapacitu chladicího systému v případě, že je výrazně snížena úroveň proudění vzduchu do kondenzační jednotky klimatizace.

Mohavské poušť – nejtěžší zkouška

Kromě testování v extrémních podmínkách Death Valley, Kia Motors vyvinula další sérii testů ve vlastním testovacím zařízení Proving Ground, které se nachází hluboko v kalifornské poušti Mojave. Tyto testy mají názorně demonstrovat, co všechno je automobilka ochotna udělat, aby zajistila vysokou kvalitu a trvanlivost každého nového automobilu, včetně zcela nové Kia Sportage.

Středisko Proving Ground, založené v roce 2004, se nachází přibližně 177 kilometrů od Los Angeles. V tomto centru, v extrémních vedrech a mimořádně suché části světa s rozlohou 17,4 km2 probíhají rozsáhlé on- a off-road testování na různých druzích povrchu. Toto centrum také umožňuje vývojovým týmům pozorovat vliv extrémních klimatických podmínek na auta, materiály a komponenty.

V Proving Ground se nachází 120 km zpevněných i nezpevněných cest, včetně 10,3 km dlouhého vysokorychlostního okruhu, štěrkové off – road tratě, vozovky s vysokými vibracemi, několik prudkých svahů a testovací centra brzdového systému. Každé vyhodnocení testů umožňuje inženýrům zdokonalit jízdu, vylepšit jízdní vlastnosti, účinnost brzd a sledovat vliv podmínek na jízdní komfort a pohodlí.

Nechybí ani specializované centrum na zkoumání vlivu UV záření – celé auta, ale i různé části jsou během celého roku vystaveny stálému UV záření ze silných paprsků kalifornského slunce. V konečném důsledku chtějí inženýři zajistit, aby se jednotlivé části a komponenty modelů Kia Motors nezhoršovaly vlivem extrémních teplot a aby zůstaly beze změny po celý životní cyklus vozidla.

Nejpřísnější celosvětový testovací program v historii značky

Čtvrtá generace modelu Kia Sportage je už téměř ve finále programu celosvětového vývoje, v jehož rámci flotila zkušební vozidla absolvovala množství testů zaměřených na životnost a spolehlivost, srovnatelnou s 5,5 milionu najetých kilometrů, což představuje asi 137 oběhů kolem rovníku – čili mnohem větší vzdálenost , kterou většina motoristů nikdy najezdí.

Jelikož je nová Kia Sportage navržena tak, aby vyhovovala potřebám všech zákazníků, byla podrobena důkladným testům ve vysokých nadmořských výškách, písečných bouřích, monzunů, přeplněných městských centrech, v alpských průsmycích a má za sebou rozsáhlé testování materiálů v extrémních teplotách od -35 ° C až do 110 ° C. Rozsáhlé testy, prováděné na různých površích po celém světě, posouvají model Kia Sportage na skutečně globální automobil, vhodný opravdu na každý kontinent.

Všechny modely Kia Motors se podrobí zkouškám s cílem zajistit nejvyšší možnou odolnost za všech podmínek. Zcela nová Kia Sportage má za sebou nejrozsáhlejší a nejintenzivnější testování společnosti Kia Motors v její dosavadní historii.

Stejně jako u každého vozidla Kia prodávaného v Evropě, i zcela nová Kia Sportage přichází s unikátní Kia sedmiletou zárukou.

Odborná praxe v závodě Kia – přínos pro studenty a společnost

Společnost Kia rozvíjí vzájemnou spolupráci se středními školami a univerzitami již od roku 2005
• Kromě odborné praxe závod studentům nabízí i možnost stáže, stipendijních programů, či konzultací při psaní bakalářských a diplomových prací

Ve školním roce 2015/2016 nastoupilo na odbornou praxi do výrobního závodu Kia Motors Slovakia 63 středoškolských studentů. Své teoretické znalosti budou uplatňovat a rozvíjet během celého roku v laboratořích na odděleních řízení kvality a ve výrobě v lakovně, karosárně, motorárně a montážní hale. Od školního roku 2007/2008 dodnes absolvovalo ve společnosti Kia Motors Slovakia odbornou praxi již více než 600 studentů. Kromě možnosti finančně si přivydělat už během studia, automobilka dává možnost šikovným studentům získat svářečský průkaz, zda absolvovat různé zákonné kurzy na náklady společnosti.

„Každý student s chutí učit se nové věci je u nás vítán. Studenti mají během praxe příležitost pracovat s moderními technologiemi, ale také se dozvědět více o korejské kultuře a tradicích. Zároveň si tak zvyšují své šance uplatnit se na pracovním trhu, „řekl Seong-Gyu Lee, viceprezident a vedoucí divize Administrativa společnosti Kia Motors Slovakia.

Kia ve školním roce 2015/2016 spolupracuje se středními odbornými školami a univerzitami i v rámci stipendijního programu. Aktuálně využívá možnost práce s nejmodernějšími technologiemi 6 středoškolských a 5 vysokoškolských studentů. Celkově se od školního roku 2011/2012 zapojilo do stipendijního programu již více než 50 středoškoláků a vysokoškoláků. Kromě nových vědomostí získali i prostředky na financování studia.

Jakub Brisuda, který po ukončení stipendijního programu začal pracovat na oddělení lidských zdrojů, ho hodnotí následovně: „Stipendijní program společnosti Kia Motors Slovakia je přínosný pro všechny studenty, kteří hledají prostor pro využití svých teoretických znalostí v reálném prostředí již během studia. Prostřednictvím zmíněného programu jsem měl možnost nahlédnout do fungování více oddělení administrativy jako například oddělení lidských zdrojů, komunikace a vztahů s veřejností, oddělení vzdělávání a tréninků, ale i vyzkoušet si práci přímo na výrobní lince. Hlavním přínosem tohoto programu bylo pro mě nabytí praktických zkušeností a fakt, že jsem se mohl ve firmě ihned po skončení studia i zaměstnat. „

Finanční gramotnost jsme naučili 35 tisíc žáků

Do projektu Poznej své peníze se od roku 2001 zapojilo 35 tisíc žáků z 1 281 základních a středních škol ze všech regionů Slovenska. Jde o program sociálně-finančního vzdělávání Nadace pro děti Slovenska a Nadace Slovenské spořitelny. V současnosti se jako první začal pilotně ověřovat už iv mateřských školách. Novinkou je také spolupráce s Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici při vzdělávání budoucích učitelů.

NPDS
Projekt se těší oblibě žáků i učitelů

Program Poznej své peníze byl dvakrát oceněn Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu SR. International Youth Foundation ho prohlásila za modelový pro mládež v zemích střední Evropy. Společný projekt obou nadaci je jedinečný a praktický v tom, že jde nad rámec povinného minima. Zvyšuje nejen finanční gramotnost dětí a mladých lidí, ale zároveň rozvíjí jejich životní dovednosti potřebné pro odpovědné chování a kritické rozhodování v reálném životě.

Finanční gramotnost
Finanční gramotnost

Projekt se těší oblibě žáků i učitelů: „Já jsem velký aktivista za tento program. Zatím ho máme jako volitelný předmět pro část žáky, od příštího roku už bude povinný pro všechny žáky, čemuž se velmi těším. Podařilo se mi dokonce prodloužit výuku jako povinného předmětu až na 2 roky. Na programu se mi velmi líbí, že si vyzkouší e-learningové učení, jiný styl práce na hodině, kde hlavní část práce je přenesena na nich, je to jiné pro ně, vidím velké pokroky každý rok v takové praktické orientaci, žáci se naučí správně si vyhledávat potřebné finanční informace a pracovat s nimi, „pochvaluje si profesorka Paula Šilhárová z obchodní akademie v Hlohovci.

„Pětileté partnerství s NDS si velmi ceníme. Projekt Poznej své peníze je jedním z klíčových projektů naší nadace v oblasti finančního vzdělávání. V školních osnovách škol neexistuje předmět, který by řešil výuku financí komplexně. Proto se zaměřujeme na podporu těch projektů, jejichž cílem je vytváření systémového vzdělávání v oblasti financí tak na středních i základních školách. Věříme, že dlouhodobé zvládnutí managementu osobních financí v každém věku přispívá ke zvýšení kvality života v jiných oblastech. „Řekla Marta Krejcarová, členka správní rady Nadace Slovenské spořitelny.

Předali jsme ceny na Štúrovom peru

Nadace Slovenské spořitelny již počtvrté uděluje ceny za podporu finančního vzdělávání v středoškolských časopisech. Cena je určena časopisem, které alespoň jednu rubriku věnují podpoře finančního vzdělávání. Při hodnocení se bere v úvahu originalita nápadů, autorská zpracování a vhodnost zvoleného tématu pro mladé čtenáře.

Předali jsme ceny na Štúrovom peru
Předali jsme ceny na Štúrovom peru

Na základě rozhodnutí odborné poroty Nadace Slovenské spořitelny uděluje:

1.místo
Studentské slovo
Za zpracování náročnějších ekonomických témat. Za logické řazení myšlenek u tématu nezaměstnanost od globálního pohledu, přes regionální až po problematiku nezaměstnanosti mladých lidí.
Následně po tomto článku byl velmi vhodně zařazen další článek, který mapoval nejžádanější povolání. Celistvým pohledem na téma nezaměstnanost byla studentům prízvukovaná důležitost výběru vysoké školy a následného povolání.

2.místo
Kalazancio
Za využití konkurenční výhody v článku „Spořím, spoříš, sport“. Za vhodné zařazení následujícího článku prezentujícího výhody studentského účtu.

Naostro
Za zpracování témat, které se neobjevily v žádném jiném studentském časopise. Téma Bitcoin je hlavně pro mladé lidi velmi zajímavá, protože se o nich mluví jako o platidle budoucnosti. Zajímavé bylo i zpracování článku o „to- do listu“, který může být návodem pro mladé lidi jako být efektivním a úspěšným.

finančního vzdělávání v každém čísle časopisu
finančního vzdělávání v každém čísle časopisu

Sršeň
Za kontinuitu rubriky „Ach ty finance“, která zpracovává aktuální témata z oblasti financí. Kromě toho se tématu týkají vždy města Rožňava, kde časopis vychází, případně přímo studentů OA, kterým je věnován. Časopis Sršeň je zářným příkladem toho jak se dají obecné ekonomická témata přetavit do konkrétních a zajímavých článků.

Studentské pohledy
Za praktické rady pro studenty a za kontinuitu při zpracování témat finančního vzdělávání v každém čísle časopisu. Studentské pohledy se věnují jednomu tématu na dvou stranách, někdy ji však vhodně rozvíjejí ve dvou částech např. článek a anketa k tématu. Příkladným zpracováním bylo téma „I tak sepište smlouvu“ od A.Sztraka.
3.místo
Gympláčik
Za vytvoření speciální ekonomické přílohy s praktickými radami, testy a pracovním sešitem.

Překlepy
Za začlenění témata finančního vzdělávání na „nejprestižnější“ stranu časopisu (pod článkem je kupón na nezkoušená). Vyhodnocení testu může být vhodným námětem pro další články z této oblasti.

School is cool
Za vytvoření speciální ekonomické přílohy s praktickými radami a testy.

Setkání
Za zpracování tématu o půjčkách pro mladé, které jsou často jedinou možností jak studovat na Slovensku či v zahraničí.

Podpora vysokoškolských projektů – Nadace Slovenské spořitelny

Podpora vysokoškolských projektů

4.ročník grantového programu Nadace Slovenské spořitelny pro vysokoškolské projekty „Podporujte školu nápadem“

Podpora vysokoškolských projektů
Podpora vysokoškolských projektů

Otevíráme 4.ročník grantového programu Nadace Slovenské spořitelny pro vysokoškolské projekty „Podporujte školu nápadem“, jehož cílem je podpora vzdělávacích projektů z různých oblastí jako například publikační činnost škol, podpora studentských médií, zkvalitnění vyučovacího procesu, zda studentské projekty zaměřené na širokou veřejnost.

Finanční podporu získají ty projekty vysokých škol a univerzit, které v studentském hlasování přes připravenou aplikaci obdrží největší počet hlasů. Z nadace bude pro tento účel přerozdělena celková částka 30 tisíc eur.

studentské projekty
studentské projekty

Podávání projektů je aktivní od 12. října 2015 na

Studenti mohou hlasovat pro projekty a tak podpořit projekt své školy a přispět k jeho realizací .

Tento ročník jsme otevřeli nejen pro projekty univerzit a fakult, ale i pro studentské organizace a sdružení aktivně při slovenský univerzitách.

Projekty budou vyhodnocovány ve třech termínech: 31. prosinec 2015, 31. březen 2016 a 30. červen 2016. V každém termínu uzávěrky budou automaticky podpořeny tři projekty s největším počtem hlasů. Ze všech hlasujících i letos vylosujeme výherce zajímavé ceny. Pro 4.ročník jsme připravili iPhone6.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a těšíme se na další zajímavé projekty i v tomto roce.

Informace o uplynulých třech ročnících: Během uplynulých tří školních let jsme v nadačním programu „Podporujte školu nápadem“ daly možnost rozhodnout samotným studentům o tom, který projekt získá finanční podporu. Do rozhodování se zapojilo přes 111 tisíc studentů, kteří rozhodli o podpoře 32 projektů v částce téměř 92 tisíc eur. Celkově se do programu zapojilo 24 Slovenská univerzit, které spolu předložili 138 projektů. Za úspěch považujeme i meziroční nárůst počtu hlasujících o 50%.