prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.

Životopisná data

 • 1963-1968 studium historie, následně dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • od 1. října 1968 do 28. února 1969 zaměstnán jako historik umění v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou

 • 1968-1969 člen redakce revue Arch vydávané v Českých Budějovicích – vydávání ukončeno v květnu 1969

 • 1969-1972 zaměstnán jako redaktor v nakladatelství Artia v oddělení publikací o umění

 • 1972-1977 zaměstnán jako referent/historik umění na Útvaru hlavního architekta města Prahy

 • od 1. října do 13. prosince 1977 zaměstnán jako referent/historik umění na Pražském středisku památkové péče

 • od 13. prosince 1977 do 31. prosince 1983 zaměstnán ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy

 • od 1. ledna 1984 zaměstnán jako odborný pracovník Ústavu dějin umění ČSAV, od r. 1989 jako vědecký pracovník

 • v letech 1988-1989 studijní pobyt v Německu umožněný nadací Konrad-Adenauer-Stiftung

 • od října 1990 výuka dějin umění a památkové péče na Katolické teologické fakultě UK

 • 1994-1995 hostující profesor na Technické univerzitě v Berlíně na ústavu pro dějiny umění (ředitel Prof. Dr. Robert Suckale)

 • 1996 habilitace na univerzitě v Olomouci

 • 1997 vědecká hodnost DrSc. pro obor československé dějiny

 • od 1999 člen vědecké rady Katolické teologické fakulty UK

 • od 2001 jako docent, pak profesor na Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – přednášky o evropském a českém umění středověku, vedení semináře středověkého umění

 • 2002 hodnost profesor obhájená před vědeckou radou Univerzity Karlovy, jmenování profesorem pro dějiny umění 15. května 2002

 • 2002-2003 příprava akreditace pro obor Dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK

 • od 2003 vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

 • od 2003 člen Grémia pro vědecký titul doktor věd Akademie věd ČR

 • 2003-2006 člen Vědecké rady Univerzity Karlovy

 • od 2005-2012 člen vědecké rady Centra medievistických studií AV ČR a UK

 • 2006-2007 proděkan pro vědu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 • od 2007-2009 člen vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 • od 2013 člen Vědecké rady Univerzity Karlovy

 • od 2015 člen vědecké rady Grantové agentury ČR

  prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.
  prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.

Hlavní oblasti vědeckého zájmu:

 • České a evropské umění období středověku – zejména umění cisterciáckého řádu, architektura a umění doby posledních Přemyslovců, v posledních letech architektura a umění doby lucemburské a jagellonské

 • Aristokratická sídla 19. století

  prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.
  prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.

Ocenění

 • 2003, 23. srpna – ocenění města Třebíče za práci ve prospěch zachování třebíčských historických památek a jejich zapsání do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

 • 2005, 29. dubna – udělila  Univerzita ve Vídni Herderovu cenu propůjčovanou osobnostem, které příkladně přispěly k zachování a rozmnožení evropského kulturního dědictví v intencích mírového porozumění národů

 • 2005, 27. května – medaile Arnošta z Pardubic udělovaná Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy

 • 2010, 23. června – zlatá Svatovojtěšská medaile udělená arcibiskupem pražským a primasem českým Dominikem Dukou

 • 2010, 23. listopadu – zvláštní uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy za autorství monografie Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců díl I. Král a šlechta.

 • 2011, 16. května – Dr.h.c. (Technická univerzita v Drážďanech).

 • 2013, 25. srpna –  pamětní medaile města Třebíče u příležitosti 10. výročí zápisu historických památek města Třebíče – Židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa v Třebíči do Seznamu světového dědictví UNESCO.

 • 2015, 20. dubna – zlatá medaile Univerzity Karlovy.

 • 2015, 25. května – udělil Svatý otec František rytířský řád svatého Řehoře Velikého, předán v Praze v katedrále sv. Víta 21. listopadu 2015.

 • 2016, 16. listopadu – na zámku v Lužanech udělena medaile Josefa Hlávky určená nestorům a zakladatelským osobnostem české vědy a umění jako výraz úcty k jejich celoživotnímu dílu ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti

 • 2016, 30. listopadu – v Senátu Parlamentu České republiky udělena společně s prof. Janem Roytem cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2016 za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Bibliografie

Ia. Monografie

 1. Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století. České Budějovice 1972, 232 str.; Přepracované a rozšířené vydání: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století. České Budějovice 1977, 308 str., obrazové přílohy

 2. Gotická architektura v jižních Čechách. Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II. Praha 1975 (Academia), 224 str.

 3. Die mittelalterliche Baukunst der Zisterzienser in Böhmen und in Mähren. München / Berlin (Deutscher Kunstverlag) 1982 (ISBN 3-422-00738-5), 320 str.; Zkrácené české vydání: Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice cisterciácké stavební tvorby. Praha (Akademia) 1983, 376 str.

 4. Zakladatelské dílo krále Přemysla Otakara II. v Rakousku a ve Štýrsku. Praha (Academia) 1991 (ISBN 80-200-0370-3), 256 s.

 5. Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý. Král zakladatel a mecenáš. Vimperk 1993 (ISBN 80-85618-10-9), 371 s.; Německé vydání: Přemysl Ottokar II. König, Bauherr und Mäzen. Höfische Kunst im 13. Jahrhundert. Wien / Köln / Weimar (Verlag Böhlau) 1996 (ISBN 3-205-98119-7), 460 s.

 6. Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města – hrady – kláštery – kostely. Vimperk 1994 (ISBN 80-85618-14-1), 584 s.

 7. Aristokratická sídla období klasicismu. Praha 1999 (ISBN 80-85770-81-4), 189 s., 181 obr. (ve spolupráci s Ivanem Muchkou)

 8. Aristokratická sídla období romantismu a historismu. Praha 2001 (ISBN 80-7304-003-4), 336 s.

 9. Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis (Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dějiny umění – historie III). Praha 2005 (ISBN 80-903600-3-3), 521 s.

 10. Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Kunstwerke als Herrschaftszeichen und Symbole der Staatsidentität (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. VI, Aleš Mudra /ed./). Praha 2007 (ISBN 978-80-87082-06-5), 624 s.; České vydání: Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. VII, Aleš Mudra /ed./). Praha 2008 (ISBN 978-80-87082-07-2), 592 s.

 11. Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl I. Král a šlechta.  Praha (vydala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou ve vydavatelství Togga) 2010 (ISBN 978-80-7308-313-7; ISBN 978-80-87258-12-5), 616 s.

 12. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů. Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2011 (ISBN 978-980-7422-090-6), společně s Janem Roytem

 13. Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl II. Města, církev, korunní země. Praha (vydalo Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity

  Karlovy) 2013 (ISBN 978-80-7422-247-4), 800 stran

 14. Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. XVIII). Praha (vydalo Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy) 2014 (ISBN 978-80-7422-334-1), 361 stran.

 15. Aristokratická sídla v českých zemích 1780-1914. Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2014 (ISBN 978-80-7422-332-7), 712 stran.

 16. Karel IV. Císař a český král – vizionář a zakladatel (ve spolupráci s Janem Roytem). Praha (Nakladatelství Lidové noviny spolu s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy) 2016 (ISBN 978-80-7422-460-7), 1062 stran.

 17. The Cathedral of St. Vitus at Prague Castle. Praha 2017, ISBN 978-80-246-3129-5

Ib. Menší samostatné publikace

 1. Jižní Čechy – krajina, historie, umělecké památky. Praha 1976, 316 str. (jako vydavatel a spoluautor, společně s Mojmírem Horynou a Ivanem Muchkou); Přepracované vydání: Jižní Čechy – krajina, historie, umělecké památky. Praha 1982, 336 str. (jako vydavatel a spoluautor, společně s Mojmírem Horynou a Ivanem Muchkou).

 2. Hrad v Písku. Dějiny a stavební vývoj. Písek 1979, 78 str.

 3. České Budějovice (Text Jiří a Věra Kuthanovi, fotografie Josef a Marie Erhartovi). Praha 1980

 4. Zvíkov. Dějiny a umělecké památky hradu. České Budějovice (Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody) 1987; Německá verze: Zvíkov. Geschichte und Kunstdenkmäler der Burg. České Budějovice (Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody) 1987

 5. Rožmberk. České Budějovice (Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody) 1987; Německé vydání: Rožmberk. České Budějovice (Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody) 1987

 6. Vyšší Brod (české vydání). České Budějovice 1989 (ISBN 80-85033-00-3). Německé vydání: Vyšší Brod/Hohenfurt – ehemalige Zisterzienserabtei. České Budějovice 1989 (ISBN 80-85033-00-3)

 7. Zámek Hluboká nad Vltavou. Romantická rezidence knížecího rodu Schwarzenbergů. České Budějovice 1991 (ISBN 80-7016-031-4); Německé vydání: Das Schloß Hluboká nad Vltavou. Die romantische Residenz des Fürstenhauses Schwarzenberg. České Budějovice 1991 (ISBN 80-7016-031-4)

II. Články, kapitoly v týmových publikacích

 1. Johanitská komenda ve Strakonicích v raném středověku. Jihočeský sborník historický XXXVI. České Budějovice 1967, s. 117n., 165n.

 2. Kostel sv. Jiljí a premonstrátské opatství v Milevsku. Jihočeský sborník historický 38. České Budějovice 1969, s. 57-68

 3. Architektura strakonické huti a sféra jejího vlivu v období 1220-1240. Jihočeský sborník historický XXXVIII. České Budějovice 1969, s. 121n.

 4. Premonstrátské opatství a kostel sv. Jiljí v Milevsku. Umění XVII. Praha 1969, s. 521-538

 5. Architektura jižních Čech v prvé polovině 13. století. Jihočeský sborník historický XXXIX. České Budějovice 1970, s. 145n., 201n.

 6. Zvíkovský purkrabí Hirzo. Příspěvek k dějinám kolonisace jižních Čech. Československý časopis historický XIX. Praha 1971, s.711-725

 7. Architektura jižních Čech do počátku 13. století. Jihočeský sborník historický XL. České Budějovice 1971, s. 65n.

 8. Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století. Umění XIX. Praha 1971, s. 564n.

 9. Hrad Zvíkov za vlády posledních Přemyslovců. Jihočeský sborník historický XLII. České Budějovice 1973, s. 65-76, 113-125

 10. Stavby písecké huti. Raně gotické stavby města Písku. Umění XXI. Praha 1973, s. 18-43

 11. Fundace a počátky kláštera cisterciaček v Tišnově. Časopis Matice moravské 93. Brno 1974, s. 361-370

 12. Městská založení Přemysla Otakara II. v rakouských zemích a Štýrsku. Památky a příroda 1976. Praha 1976, s. 401-416

 13. Výtvarný charakter středověkých staveb cisterciáckého kláštera v Oseku. Umění XXV. Praha 1977, s. 314-339

 14. Pozůstatky středověkých staveb cisterciáckého kláštera v Hradišti nad Jizerou. Památky a příroda 1977. Praha 1977, s. 597-609

 15. Cisterciácký klášter a pohřebiště posledních Přemyslovců na Zbraslavi. Pražský sborník historický XI. Praha 1978, s. 81-100

 16. Ideový program tišnovského portálu a jeho kořeny. Umění XXVII. Praha 1979, s. 107-118 (spolu s Ivanem Neumannem)

 17. Přemysl Otakar II. a dvorské umění jeho doby. Folia historica bohemica I. Praha 1979, s. 279-293

 18. König Přemysl Otakar II. als Gründer, Bauherr und Auftraggeber von Kunstwerken. Umění XXVII. Praha 1979, s. 465-488

 19. Středověké stavby kláštera v Plasích. Památky a příroda 1980. Praha 1980, s. 203-217 (spolu s Jaroslavem Čechurou)

 20. Král Přemysl Otakar II. jako zakladatel, stavebník a objednavatel uměleckých děl. Muzeum a současnost 3/80. vyd. Středočeské muzeum Roztoky u Prahy 1980, s.27-63

 21. Załozenia miejskie Przemysła Ottokara II. v zemiach austriackich i w Styrii. In: Z badań trzynastowiecznej architektury na Śląsku i w Czechach. Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej Nr. 15. Seria Studia i Materialy Nr. 8. Wrocław 1981, s. 39-48

 22. Architektura v přemyslovském státě 13. století. In: Jiří Kuthan (ed.): Umění doby posledních Přemyslovců. Roztoky u Prahy – Praha 1982, s. 181-351

 23. Grangie v Plasích? Umění XXX. Praha 1982, s. 273-276 (ve spolupráci s Jaroslavem Čechurou)

 24. Architektura 13. století v českých zemích jako historický a sociální fenomén. In: Umění 13. století v českých zemích. Příspěvky z vědeckého zasedání (2.-14. prosince 1981, Praha). Praha 1983 (vyd. Ústav teorie a dějin umění ČSAV), s. 201-222

 25. Die böhmische Architektur des 13. Jahrhunderts als historisches und soziales Phänomen. In: Stil und Gesellschaft. Ein Problemaufriß (hrsg. von F. Möbius). Dresden 1984, s. 318-337

 26. K některým otázkám výkladu architektury 13. století v českých zemích. Umění 32. Praha 1984, s. 38-47

 27. Královské kaple 13. století v českých zemích. Styl, typologie, sociální kořeny a význam. Umění XXXIII. Praha 1986, s. 35-43

 28. K otázce geneze kastelů krále Přemysla Otakara II. In: Itálie, Čechy a střední Evropa, Praha 1986 (Universita Karlova), s. 109-121

 29. Einige Stilparallelen zur Kirche von Schöngrabern in den böhmischen Ländern. In: Schöngrabern. Internationales Kolloquium des österreichischen Nationalkomitees des C.I.H.A. (herausgegeben von H. Fillitz und M. Pippal). Wien 1987, s. 95-101

 30. Poklady cisterciáckých klášterů v Čechách a na Moravě. In: Umění 36. Praha 1988, s. 127-141

 31. Kunstschätze der Zisterzienserklöster in Böhmen und Mähren. Ein Beitrag zur Geschichte mittelalterlichen Kunstgewerbes. In: Cistercienser Chronic 95. Mehrerau-Bregenz 1988, s. 16-35

 32. Dvorské umění a zakladatelské dílo krále Přemysla Otakara II. ve světle dobového politického myšlení. In: Folia historica bohemica 12. Praha 1988, s. 197-214

 33. Středoevropské metamorfózy pravoúhlého chóru. K interpretaci výsledků archeologického výzkumu na Zbraslavi. In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická roč. 156-1987, č. 3-4. Praha 1989, s. 33-70

 34. O stavu našeho kulturního dědictví aneb Pláč koruny české. Památky a příroda roč. 15, č. 4/90. Praha 1990, s. 193-199

 35. Zum Zustand unseres Kulturerbes oder: Die Klage der böhmischen Krone. In: Kunstchronik, 43 Jahrg., Heft 7 (Prag). München 1990, s. 304-317

 36. Die Zisterzienserklöster in den böhmischen Ländern und die hussitischen Bilderstürme. In: L’art et les révolutions. Section 4. Les iconoclasmes (Responsable Sergiusz Michalski). XXVIIe congres international d’histoire de l’art. Strasbourg 1992, s. 45-58

 37. Marchegg – město krále Přemysla Otakara II. Časopis Národního muzea v Praze řada historická CLIX – 1990, č. 1-4. Praha 1992, s. 21-39

 38. Katedrální chór v cisterciácké architektuře. In: Památky středních Čech 7/2. Zpravodaj památkového ústavu středních Čech v Praze. Praha 1993, s. 2-15.

 39. Südböhmen – eine Kunstlandschaft am Rande des Landes. In: Umění XLI/1993, č. 3-4. Praha 1993, s. 220-230

 40. Jižní Čechy – kulturní „provincie“ na pomezí země. Jihočeský sborník historický 1993/LXII. České Budějovice 1993, s. 30-54

 41. Die mitteleuropäischen Abwandlungen der Klosterkirchen mit geradem Chorschluß. In: Arte medievale. Periodico internazionale di critica dell‘ arte medievale II. Serie. Anno VIII, n.1, tomo secondo, 1994. Ratio fecit diversum. San Bernardo e le arti, volume primo°°, pag. 45-56

 42. Cisterciácké kláštery v českých zemích a husitské obrazoborectví. In: Časopis Národního muzea. Řada historická roč. CLXIII, č. 3-4, Praha 1994, s. 81-89

 43. Schlösser des Klassizismus, der Romantik und des Historismus (spolu s. Ivanem Muchkou). In: Böhmen im 19. Jahrhunderts. Vom Klassizismus zur Moderne. Hrsg. von Ferdinand Seibt. Frankfurt am Main – Berlin 1995 (Verlag Ullstein, Propyläen Verlag), s. 99-131, 388-389, 429-31, 452-453

 44. Der Kathedralchor in der Zisterzienserarchitektur. In: Denkmalkunde und Denkmalpflege. Wissen und Wirken. Festschrift für Heinrich Magirius zum 60. Geburtstag am 1. Februar 1994. Dresden 1995, S. 165-176

 45. Schloß Hluboká (Frauenberg). Die romantische Residenz des Fürstenhauses Schwarzenberg. In: Kamenná kniha. The Stone Book (ed. Marie Mžyková). Sychrov 1997, s. 88-101

 46. Die Zisterzienserinneklöster in den böhmischen Ländern. In: 750 Jahre Kloster St. Marienstern (hrsg. von Karl Heinz Blaschke, Heinrich Magirius und Siegfried Seifert). Halle an der Saale 1998, s. 186-203

 47. Umění na dvoře Přemysla Otakara II. v rámci středoevropských kulturních okruhů 13. století. In: Marie Bláhová, Ivan Hlaváček za spolupráce Jana Hrdiny a Petra Kubína (ed.): Česko-rakouské vztahy ve 13. století. Sborník příspěvků ze sympozia 26.-27. září 1996 ve Znojmě. Praha 1998 (ISBN 80-85899-41-8), s. 191-196

 48. Die Kunst am Hofe Přemysl Ottokars II. im Rahmen des mitteleuropäischen Kulturkreises des 13. Jahrhunderts. In: Marie Bláhová, Ivan Hlaváček unter Mitwirkung von Jan Hrdina und Petr Kubín (ed.): Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert. Vorträge des internationalen Symposions vom 26. bis 27. September 1996 in Znaim. Prag 1998 (ISBN 80-85899-42-6), s. 217-223

 49. Královský majestát české gotiky (úvaha o charakteru českého gotického umění). In: Anna Blażejewska, Elżbieta Pilecka (ed.): Argumenta, articuli, quaestiones. Studia z historii sztuki średniowiecznej. Księga jubileuszowa dedykowana Marianowi Kutznerowi. Toruń 1999 (ISBN 83-910478-6-5), s. 145-160

 50. Architektura rožmberského dominia v době Jagellonské. In: Dana Bořutová, Štefan Oriško (red.): Pocta Václavovi Menclovi. Zborník štúdií k otázkám interpretácie stredoeuropského umenia. Bratislava 2000 (ISBN 80 – 88 982 – 10 – 3), s. 169-192

 51. Cisterciácké kláštery jako pohřební místa vladařských rodů střední Evropy. In: Kubelík Martin, Pavlík Milan, Štulc Josef (red.): Historická inspirace. Sborník k poctě Dobroslava Líbala. Praha (nakladatelství Jalna) 2001 (ISBN 80-86396-06-1), s. 199-214

 52. Die Architektur des rosenbergischen Dominiums in der Jagiellonenzeit. In: Popp Dietmar, Suckale Robert (Hrsg.): Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit. Nürnberg 2002 (ISBN 3-926982-85-3), s. 289-298

 53. K Parléřovu chóru kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem. In: Prix Dalibor (ed.): PRO ARTE. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha 2002 (ISBN 80-903230-1-4), s. 127-139

 54. Das Herzogtum Österreich, Salzburg, Bayern und Südböhmen – Zu den Beziehungen der Baukunst in der Zeit der Spätgotik. In: Schultes Lothar, Winkler Gerhard: Gotik Schätze Oberösterreich. Symposion im Limzer Schloss 20. bis 22. September 2002. Linz 2003 (ISBN 3-902299-31-2), s. 13-54

 55. Rakousko, Salcburk, Bavorsko a jižní Čechy – ke vztahům architektonické tvorby v období 1390-1520. In: Tomáš Borovský, Libor Jan, Martin Wihoda (eds.): Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno 2003 (ISBN 80-86488-13-6), s. 639-650

 56. Zu Parlers Chor der St. Bartholomäuskirche in Kolín an der Elbe. In: Richard Strobel, Annette Seifert, Klaus Jürgen Herrmann (Red.): Parlerbauten. Architektur, Skulptur, Restaurierung. Internationales Parler-Symposium Schwäbisch Gmünd 17.-19. Juli 2001. Arbeitsheft 13 – Landesdenkmalamt Baden-Württemberg. Stuttgart 2004 (ISBN 3-8062-1882-X), s. 141-148

 57. K vizi posvátné Prahy císaře Karla IV. In: Časopis Národního muzea – řada historická. Roč. 173, č. 1-2. Praha 2004 (ISSN 0139-9543), s. 21-50

 58. Architektura cisterciáckých klášterů a její regionální varianty. In: Martin Nodl, Petr Sommer, Eva Doležalová (eds.): Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám. Praha 2004 (ISBN 80-7203-605-X), s. 259-283

 59. Pařížská Sainte-Chapelle a trny z koruny Kristovy. Poznámky k vazbám mezi architekturou a sochařstvím ve Francii a zakladatelským a objednavatelským dílem posledních Přemyslovců a Lucemburků. In: Štefan Oriško (ed.): Pocta Vladimírovi Wagnerovi. Zborník štúdií k otázkám interpretácie stredoeurópského umenia 2. Bratislava 2004 (ISBN 80-88982-66-9), s. 43-78; Rozšířený reprint in: Petr Kubín, Mlada Mikulicová, David Svoboda (eds.): Omnia autem probate. Sborník Katolické teologické fakulty sv. VII. In memoriam doc. ThDr. PhDr. Karla Vrány. Praha 2005 (ISBN 80-246-0904-5), s. 285-319

 60. Královský mecenát doby jagellonské v českých zemích – jeho charakter a středoevropský kontext. In: Kubík Viktor (ed.): Doba Jagellonská v zemích České koruny (1471-1526). Konference k založení Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze (2.-4. 10. 2003). Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dějiny umění – historie I. Praha 2005 (ISBN 80-903600-0-9), s. 85-132

 61. Staré opatství v nové záři majestátu císaře Karla IV. Michael Parléř a klášter cisterciáků ve Zlaté Koruně. In: Bobková Lenka, Holá Mlada (eds.): Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám. Praha – Litomyšl 2005 (ISBN 80-7185-773-4), s. 273-290

 62. König Přemysl Ottokar II. und sein Gründerwerk in den einstigen babenbergischen Ländern. In: Österreich in Geschichte und Literatur 49. Jahrgang/2005, Heft 6. Wien 2005 (AU ISSN 0029-8743), s. 326-346

 63. Arcibiskup Arnošt z Pardubic jako stavebník. In: Bobková Lenka, Gładkiewicz Ryszard, Vorel Petr: Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost – okruh – dědictví. Postać – środowisko – dziedzictwo. Wrocław – Praha – Pardubice 2005 (ISBN 80-7208-107-6), s. 175-192

 64. Zisterzienserklöster als Begräbnisstätten mitteleuropäischer Herrschergeschlechter. In: Denkmalpflege in Sachsen. Mitteilungen des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen. Jahrbuch 2004. Beucha 2005 (ISBN 3-934544-84-3), s. 32-47

 65. Die Architektur der Zisterzienserklöster und ihre regionalen Varianten. In: Stephan Gasser, Christian Freigang, Bruno Boerner (ed.): Architektur und Monumentalskulptur des 12.-14. Jahrhunderts. Produktion und Rezeption. Festschrift für Peter Kurmann zum 65. Geburtstag. Architecture et sculpture monumentale du 12e au 14e si?cle. Production et réception. Mélanges offerts ? Peter Kurmann ? ľ occasion de son soixante-cinqui?me anniversaire. Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt am Main – New York – Oxford – Wien 2006 (ISBN 3-03910-679-1), s. 281-304.

 66. Architektura jako prostředek reprezentace slezských knížat a měst. K vazbám mezi českými zeměmi a Slezskem v době jagellonské. Luděk Březina, Jana Konvičná, Jan Zdichynec (ed.): In: Ve znamení Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc. Praha 2006 (ISBN 80-903756-1-8), s. 384-399.

 67. K vazbám mezi uměleckou tvorbou Slezska a českých zemí za Jiřího z Poděbrad, Matyáše Korvína a králů z rodu Jagellonců – město Vratislav a biskupové vratislavští. In: Aleš Mudra (ed.): Ars videndi. Ad honorem Jaromír Homolka. Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. V. Praha 2006 (ISBN 80-903600-9-2), s. 131-173.

 68. La Sainte-Chapelle de Paris et les épines de la couronne du Christ. Quelques notes concernant les liens entre ľarchitecture et la sculpture en France et ľ?uvre fondatrice et commanditaire des derniers Přemyslides et des Luxembourg en Boh?me. In: Aleš Mudra (ed.): Inspirations françaises. Recueil ďinterventions portant sur ľhistoire de ľart. Journées académiques franco-tchéque en France les 7 – 8 novembre 2002 ? Paris: Université de la Sorbonne. Établissements de ľécole normale supérieure. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. I. Praha 2006 (ISBN 80-903600-8-4), s. 11-63.

 69. Caput Regni. Prag als Residenzstadt der Herrscher des Heiligen Römischen Reiches. In: Klein Bruno (ed.): Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland Bd. 3. Gotik. München – Berlin – London – New York 2007 (Prestel Verlag, ISBN 978-3-7913-3120-1), s. 197-205, 209-215; Studienausgabe (Deutscher Taschenbuchverlag, ISBN 978-3-423-34303-9), s. 197-205, 209-215.

 70. Praha jako sídelní město vladařů Svaté říše římské. In: Eva Doležalová, Robert Šimůnek (ed.): Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha 2007 (ISBN 978-80-7106-896-9), s. 309-324.

 71. Stavební dílo a mecenát Lva († 1485) a Zdeňka Lva († 1535) z Rožmitálu. In: Jan Boublík (ed.): Labor omnia vincit improbus. Sborník Jarmile Háskové k 70. narozeninám. Festschrift für Jarmila Hásková zum 70. Geburtstag. Memorial Volume of Contributions dedicated to the 70th Birthday of Jarmila Hásková. Sborník Národního muzea v Praze. Řada A – Historie. Acta Musei nationalis Pragae. Series A – Historia. Vol. 61. 2007. no. 1-2. Praha 2007 (ISSN 0036-5335), s.53-65.

 72. Les épines de la couronne du Christ, La Sainte-Chapelle de Paris et son rayonnement en Boh?me. In: Christine Hediger (ed.): La Sainte-Chapelle de Paris. Royaume de France ou Jérusalem céleste? Actes du colloque (Paris, Coll?ge de France, 2001). Culture et société médiévales 10. Turnhout, Belgium 2007 (ISDN 978-2-503-52577-8), s. 137-155.

 73. Pohřebiště českých knížat a králů z rodu Přemyslovců. In: Martin Bedřich / Benedikt Mohelník / Tomáš Petráček / Norbert Schmidt (eds.): In Spiritu Veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. Praha 2008 (ISBN 978-80-87183-02-1), s. 651-676.

 74. Mezi světskou mocí a spiritualitou. Lobkovický patronát a mecenát v době jagellonské. In: Vojtěch Novotný (ed.): Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Theologica et philosophica 11. Praha 2008 (ISBN 978-80-246-1505-9, ISSN 1802-9159), s. 463-491.

 75. K šíření kultu sv. Václava za hranice Čech a Moravy v době Přemyslovců a Lucemburků. In: Dana STEHLÍKOVÁ (ed.): Svatý Václav ochránce české země. Praha 2008 (ISBN 978-80-7106-446-6), s. 28-33.

 76. Die Herrscher aus dem Haus der Luxemburger – Reichskirchenhierarchie, Reichsfürsten, Reichsstädte. In: Markéta JAROŠOVÁ / Jiří KUTHAN / Stefan SCHOLZ (ed.): Prag und die grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310-1437). Internationale Konferenz aus Anlaß dees 660. Jubiläums der Gründung der Karlsuniversität in Prag, 31. März – 5. April 2008. Prague and Great Cultural Centres of Europe in the Luxemburgeois Era (1310-1437). International Conference on the occasion of the 660th anniversary of the foundation of Charles University in Prague, 31st March – 5th April 2008. Praha 2008 (ISBN 978-80-87258-10-1), s. 27-94.

 77. Zakladatelská činnost posledních Přemyslovců. Klášterní fundace. Královská města. Pečetě posledních Přemyslovců. Dvorské umění: nástup a rozkvět gotiky. In: SOMMER Petr / TŘEŠTÍK Dušan / ŽEMLIČKA Josef (eds.): Přemyslovci. Budování českého státu. Praha 2009 (ISBN 978-80-7106-352-0), 418-425, 431-437, 441-459, 463-469, 472-475, 632-635, 692.

 78. Královská hodnost českých vladařů, jejich dílo a reprezentace. In: Jiří KUTHAN / Miroslav ŠMIED (ed.): Korunovační řád českých králů. Praha 2009 (ISBN 978-80-7308-266-6, 978-80-87258-09-5), s. 21-195; Úvodem. In: KUTHAN / Miroslav ŠMIED (ed.): Korunovační řád českých králů. Praha 2009 (ISBN 978-80-7308-266-6, 978-80-87258-09-5), s. 15-17.

 79. Michael Parler – 1359. Nürnberg und Goldenkron. In: Jiří FAJT / Andrea LANGER: Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext. Berlin / München 2009 (ISBN 978-3-422-06837-7), s. 234-245.

 80. Prof. Josef Cibulka (1886-1968) a studium dějin umění na Karlově univerzitě. In: Markéta JAROŠOVÁ (ed.): Professori Josef Cibulka ad honorem. Sborník příspěvků přednesených na symposiu „Život a dílo profesora Josefa Cibulky“ dne 14. 12. 2007. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (= Opera Facultatis theologiae katholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. IX). Praha 2009 (ISBN 978-80-87258-11-8), s. 9-16.

 81. Královna Eliška Rejčka († 1335). In: Jiří ŠTĚPÁN (ed.): Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308-2008. Historická tradice v dějinách města. Od chrámu ke katedrále. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference ve dnech 15. a 16. října 2008 v Hradci Králové. Hradec Králové 2009 (ISBN 978-80-7405-060-2), s. 113-128.

 82. Der böhmische und polnische König Wenzel II. (1271-1305) als Gründer, Bauherr und Auftraggeber von Kunstwerken. In: Radka LOMIČKOVÁ (ed.):  Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní sympozium, Kutná Hora 18.-20. září 2008. Sedletz. Geschichte, Architektur und Kunstschaffen im Sedletzer Kloster im mitteleuropäischen Kontext um die Jahre 1300 und 1700. 18.-20. September 2008 (= Opera Facultatis theologiae katholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. X). Praha 2009 (ISBN 978-80-97258-22-4), s. 39-69.

 83. K šíření kultu sv. Václava za hranice Čech a Moravy v době Přemyslovců a Lucemburků. In: Petr KUBÍN (ed.): Svatý Václav. Na památku 1100 výročí narození knížete Václava Svatého (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium XI). Praha 2010 (ISBN 978-80-87258-23-1), s. 221-238.

 84. Světská kurfiřtství ve Svaté říši římské v době Lucemburků. In: Milada Studničková (ed.): Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc. Praha 2010 (ISBN 978-80-7422-031-9), s. 384-390.

 85. Hradní kaple v Krumlově jako Sainte-Chapelle. In: Martin GAŽI / Petr PAVELEC (ed.):  Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví (= Collectiones sv. 3). České Budějovice 2010 (ISBN 978-80-8533-26-7), s. 443-454, 999-1000, 1022-1023 (společně s Janem Roytem).

 86. K osobnosti a dílu císaře Karla IV. In: Karlštejn a jeho význam v dějinách a kultuře (= Práce NPÚ, svazek 3). Praha 2010 (ISBN 978-80-87104-75-0), s. 7-29.

 87. Architektura v rožmberské doméně do počátku 15. století. In: Jaroslav Pánek (ed.): Rožmberkové.

  Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice (Národní památkový ústav. Územní

  odborné pracoviště v Českých Budějovicích) 2011 (ISBN 978-80-85033-31-1), s. 374-385

 88. Praha v době lucemburské – rezidenční město vladařů Svaté říše římské a Koruny české.

  In: František Šmahel / Lenka Bobková (ed.): Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2012 (ISBN 978-80-7422-093-7), s. 467-484, 828-830

 89. Jakub Haylmann ze Schweinfurtu, Jorg z Maulbronnu a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

  Pokus o rekapitulaci. In: Helena Dáňová / Klára Mezihoráková / Dalibor Prix (ed.): Artem ad vitam.

  Kniha k poctě Ivo Hlobila. Praha 2012 (ISBN 978-80-86890-46-3), s. 186–205, 678–680

 90. Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby. In: Miroslav Šmied / František Záruba (ed.): Svatá

  Anežka Česká a velké ženy její doby (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae

  Pragensis. Historia et historia artium XIV). Praha (ISBN 978-80-7422-242-9) 2013, s. 20–35

 91. Kunstgeschichte Böhmens, Kunstgeschichte Mitteleuropas. Anmerkungen zum Thema Geschichte der Kunstgeschichte. In: Eva SCHLOTHEUBER / Hubertus SEIBERT: Soziale Bindungen und gesellschaftlichen Strukturen im späten Mittelalter, 14.-16. Jahrhundert (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum Bd. 132). München / Göttingen 2013, s. 28-39

 92. Ke středověké architektuře v jihozápadních Čechách a jejím historickým kořenům. In: Petr JINDRA / Michaela OTTOVÁ (ed.): Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách. Praha (nakladatelství Arbor vitae) / Plzeň (Západočeská galerie) 2013 (ISBN 978-80-7467-059-6; 978-80-86415-93-2), s. 68-79.

 93. Architektura. In: Marie MALIVÁNKOVÁ WASKOVÁ / Jaroslav DOUŠA (ed.): Dějiny města Plzně 1. Do roku 1788. Plzeň 2014 (ISBN 978-80-87911-02-0), s. 267-288.

 94. Monstrance kláštera cisterciáků v Sedlci a zlatnická díla z okruhu pražské katedrální huti. In: CHLÍBEC Jan / OPAČIĆ Zoë (eds.): Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské. Praha (Artefactum / Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.) 2015 (ISBN 978-80-86890-75-3), s. 222-235.

 95. Der Krönungszug Karls IV. nach Italien 1354/1355 und der St. Veitsdom in Prag. In: BUCHINGER Günther / HUEBER Friedmund (ed.): Bauforschung und Denkmalpflege. Festschrift für Mario Schwarz. Wien / Köln / Weimar (Böhlau Verlag) 2015 (ISBN 978-3-205-79677-0), s. 281-297, 507-509.

 96. Korunovační cesta Karla IV. do Itálie v letech 1354/1355 a katedrála sv. Víta v Praze. In: DOLEŽALOVÁ Eva / SOMMER Petr (ed.): Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2015 (ISBN  978-80-7106-512-8), s. 357-376.

III. Recenze a drobné příspěvky (výběr)

 1. Recenze: Historická geografie 17. Praha 1978, Historická geografie 18. Praha 1979. In: Československý časopis historický 30. Praha 1982, s. 779-780

 2. K výstavě umění doby posledních Přemyslovců. In: Muzeum a současnost 7/1984. Roztoky u Prahy 1984 (Středočeské muzeum), a. 217-228

 3. Recenze: Anežka Merhautová, Dušan Třeštík: Románské umění v Čechách a na Moravě (nakladatelství Odeon, Praha 1983, 2. vyd. 1985). In: Umění 33, Praha 1985, s. 178-179

 4. Výprodej našeho umění? Lidová demokracie, roč XLV, č. 286. Praha 5. prosince 1989 (pod značkou -kr-)

 5. Naše kulturní dědictví aneb Pláč koruny české. Lidová demokracie roč. XLVI, č. 58, 9. března 1990

 6. Ke článku Naše kulturní dědictví. Lidová demokracie roč. XLVI – č. 87, 12. dubna 1990

 7. Barbarský projekt aneb Další „obchod“ firmy Warimpex. Lidová demokracie roč. XLVI – č. 109, 11. května 1990

 8. Recenze: O středověké architektuře v Rakousku. Ke knize Renate Wagner-Riegerové Mittelalterliche Architektur in Österreich (vydal Artur Rosenauer, zpracoval Mario Schwarz), nakladatelství Niederösterreichisches Pressehaus St. Pölten-Wien 1988. In: Umění XXXVIII. Praha 1990, s. 68-73

 9. Recenze: Renate Wagner-Rieger: Mittelalterliche Architektur in Österreich (hrsg. von Artur Rosenauer, bearbeitet von Mario Schwarz). 2. Auflage. Verlag Niederösterreichisches Pressehaus Sankt Pölten-Wien 1991. In: Steine sprechen (Zeitschrift der österreichischen Gesellschaft für Denkmal- und Ortsbildpflege) Nr. 96, Jg. XXXI/1. Wien Januar/März 1992, s. 22-23

 10. České Budějovice. Český Krumlov. In: Enciclopedia dell’ arte medievale vol. IV. Roma 1993, S. 635-639.

 11. In: Nová encyklopedie českého výtvarného umění (ed. A. Horová), Praha 1995. Hesla: Cisterciáci (s. 108), Gotika – doba posledních Přemyslovců – architektura (s. 215-217), Premonstráti (s. 649-670).

 12. In: Encyklopedie Českých Budějovic (red. Jiří Kropáček). České Budějovice 1998. Hesla: Hirzo (s. 140-141), založení města (s. 560-561).

 13. Proslov pronesený v Karolinu dne 26.3. 1998 při předání diplomů vědeckých hodností udělených vědeckou radou AV ČR. In: Akademický bulletin č. 5/98 ze dne 27.4.1998

 14. Proslov vedoucího Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc. z 30. září 2003. In: Kubík Viktor (ed.): Doba Jagellonská v zemích České koruny (1471-1526). Konference k založení Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze (2. – 4. 10. 2003). Sborník Katolické teologické fakulty. Dějiny umění – historie I. Praha 2005 (ISBN 80-903600-0-9), s. 13-16.

 15. K jubileu prof. PhDr. Jaromíra Homolky, CSc. In: Aleš Mudra (ed.): Ars videndi. Professori Jaromír Homolka ad honorem. Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artis vol. V. Praha 2006 (ISBN 80-903600-9-2), s. 15-17.

 16. Begräbnisstätten der böhmischen Landesfürsten und Könige aus dem Haus der Přemysliden. In: Protokoll Nr. 398 über die Arbeitstagung auf der Insel Reichenau vom 2.-5. Oktober 2007. Thema: „Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit im mitteleuropäischen Vergleich“. Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. Konstanz 2008, s. 55-63.

 17. Praga sacra – k vizi posvátné Prahy císaře Karla IV. In: Duchovní, umělecký a státnický odkaz Karla IV. Texty přednášek ze slavnostního setkání zakládajících fakult Univerzity Karlovy dne 8. dubna 2008. Praha 2008 (ISBN 978-80-7265-583-3), s. 17-37.

 18. Triforium katedrály sv. Víta v Praze. In: Duchovní, umělecký a státnický odkaz Karla IV. Texty přednášek ze slavnostního setkání zakládajících fakult Univerzity Karlovy dne 8. dubna 2008. Praha 2008 (ISBN 978-80-7265-583-3), s. 73-92.

 19. To by můj dávný přítel jistě nechtěl … Za historikem umění Prof. PhDr. Mojmírem Horynou († 26. ledna 2011). In: Perspektivy. Křesťanství, svět, kultura 4. Příloha Katolického týdeníku 07. Roč. XXII. Praha 8.-14. 2. 2011.

 20. Za prof. PhDr. Mojmírem Horynou. In: Zprávy památkové péče 71. Praha 2011, č. 2, s. 128-129, společně s Josefem Štulcem.

 21. Rožmberský jezdec. In: Rožmberkové. Stručný průvodce výstavou. České Budějovice (Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích) 2011 (ISBN 978-80-85033-33-5), s. 116-119 (společně s Petrem Pavelcem).

 22. Rožmberský jezdec. In: Jaroslav PÁNEK (red.): Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice (Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích) 2011 (ISBN 978-80-85033-31-1),  s. 94 (společně s Petrem Pavelcem).

 23. Recenze: Josef Žemlička, Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků, Nakladatelství Lidové noviny 2011, 753 s., ISBN 978-80-7422-118-7. In: Český časopis historický 111/2013, č. 1. Praha 2013, s. 152-154.

 24. Deset let Ústavu dějin křesťanského umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy 2003-2013. In: Miroslav ŠMIED (ed.): Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. XIII). Praha 2013 (ISBN 978-80-7422-247-4), s. 15-33.

 25. K životu a dílu Jana Royta (* 20. dubna 1955). In: ŠMIED Miroslav / ZÁRUBA František (ed.): Obrazy uctívané, obdivované a interpretované. Sborník k 60. narozeninám Jana Royta (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. XX). Praha 2015 (ISBN 978-80-7422-382-2), s. 14-19.

IV. Edice

 1. Umění doby posledních Přemyslovců (editor: Jiří Kuthan, úvodní slovo: Jiří Dvorský, autorský kolektiv: Josef Janáček, Jaromír Homolka, Josef Krása, Jiří Kuthan, Josef Žemlička), Roztoky u Prahy (Středočeské muzeum) – Praha (Středočeské středisko státní památkové péče a ochrany přírody) 1982, 372 str.

 2. Jaroslav V. Polc: Česká církev v dějinách. Praha 1999 (ISBN 80-857700-75-X), 390 str.

 3. Markéta JAROŠOVÁ / Jiří KUTHAN / Stefan SCHOLZ (ed.): Prag und die grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310-1437). Internationale Konferenz aus Anlaß dees 660. Jubiläums der Gründung der Karlsuniversität in Prag, 31. März – 5. April 2008. Prague and Great Cultural Centres of Europe in the Luxemburgeois Era (1310-1437). International Conference on the occasion of the 660th anniversary of the foundation of Charles University in Prague, 31st March – 5th April 2008. Praha 2008 (ISBN 978-80-87258-10-1), 808 str.

 4. Korunovační řád českých králů (editor Jiří Kuthan, Miroslav Šmied). Praha 2009 (ISBN 978-80-7308-266-6, 978-80-87258-09-5), 436 str.

V. Použití dokumentace

 1. Jiří SLÁMA / Vladimír VAVŘÍNEK /ed./: České dějiny 1. Slovanské osídlení českých zemí a velkomoravská říše. Czech history 1. Slavic Settlement in the Czech Lands and Great Moravia. Praha 1996.

 2. Rostislav NOVÝ /ed./: České dějiny 2. Český stát  v 10.-12. století. Czech history 2. The State of Bohemia in the 10th-12th Centures. Praha 1996.

 3. Josef ŽEMLIČKA /ed./: České dějiny 3. Vzestup Čech mezi evropské mocnosti (1173-1253). Czech history 3. The Rise of Bohemia among European Powers (1173-1253). Praha 1996.

 4. Josef ŽEMLIČKA /ed./: České dějiny 4. České země za posledních Přemyslovců (1253-1310). Czech history 4. The Czech Lands during the Reign of the last Přemyslids (1253-1310). Praha 1996.

 5. In: Caesarius z Heisterbachu. Vyprávění o zázracích. Středověký život v zrcadleč exempel /ed.Jana Nechutová/.Praha 2009.

 6. In: Libor Jan / Jiří KACETL: Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. Brno / Znojmo 2010 (ISBN 978-80-86488-67-7).

 7. František ŠMAHEL / Lenka BOBKOVÁ (eds.): Lucemburkové. České koruna uprostřed Evropy. Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2012 (ISBN 978-80-7422-093-7).

 8. František ŠMAHEL: Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku. Praha 2012 (ISBN 978-80-257-0622-0).

 9. Marie MALIVÁNKOVÁ WASKOVÁ / Jaroslav DOUŠA (ed.): Dějiny města Plzně 1. Do roku 1788. Plzeň 2014 (ISBN 978-80-87911-02-0), č. 89, 92, 96, 101, 104, 109-112, 115-119, 122, 123, 126, 129-131, 180, 181, 192, 195, 201, 333, 343, 345.

 10. CERMANOVÁ Pavlína / NOVOTNÝ Robert / SOUKUP Pavel (ed.): Husitské století. Praha 2014 (ISBN 978-80-7422-277-1), s. 750 (s. 128), 751 (s. 186), 752 (s. 214, 222, 232, 238, 252), s. 753 (s. 286-287, 294.