Význam malých vodních nádrží při řešení vodohospodářských problémů

Význam malých vodních nádrží při řešení vodohospodářských problémů, zejména v povodích malých toků, je nesporný. Mohou být realizovány téměř v jakýchkoliv přírodních podmínkách a jsou technicky a ekonomicky méně náročné než jiné vodní stavby podobného charakteru. Svou stavební úpravou a schopností akumulovat nebezpečné srážkové odtoky chrání povodí a umožňují vytvářet nezbytné zásoby vody. pomáhají zajišťovat potřebné množství vody a dostatečné podmínky pro chov ryb účelům. významně přispívají ke zlepšení kvality vody, zejména zachycením znečišťujících a usaditelných látek.
Přiměřenou pozornost je třeba věnovat splavenin a plavenin přinášených přítoky, jakož i splachem z okolních ploch. Protierozní ochranu v povodích je třeba realizovat jako komplexní systém, v daném území ji řešit variantně a z navrhovaných variant zvolit nejvhodnější z hlediska finančních nákladů a účelového stupně protierozní ochrany. ve Všeobecně lze konstatovat, že efektivní návrh systémů protierozních opatření musí spočívat v zachycení povrchově odtékající vody a snížení její rychlosti. rozhodující množství povrchového odtoku je třeba aplikovat do půdního profilu.
Komplexní vodohospodářské řešení v povodí pomocí malých vodních nádrží účinně přispívají k ekologické stabilitě území a celkově zlepšují úroveň krajinného prostředí.