Výše mezd a zdanění v Polsku

Daňový systém v Polsku

Daně v Polsku

Polsko je se svou populací více než 38 milionů obyvatel největším státem středně-východní Evropy, který patří do Evropské unie.
Vstup do EU v roce 2004 byl důležitým krokem v dynamickém vývoji země. Přibližování polského zákonodárství a administrativy k standardům EU i příliv strukturálních fondů (do roku 2013 přibližně 67 miliard euro), se staly impulsem hospodářského růstu. Přizpůsobováním se výzvám společného evropského trhu Polsko plně využívá svou příležitost. Hlavními sektory hospodářství jsou služby (67,3% HDP) a průmysl (28,1% HDP). Zbývajících 4,6% HDP představuje zemědělství. S ohledem na počet obyvatel zabírá Polsko 34. místo mezi zeměmi v rámci světa a 6. místo v rámci Evropské unie.

Výše mezd a zdanění v Polsku
Výše mezd a zdanění v Polsku

Přirozený přírůstek obyvatel zaznamenal v roce 2010 kladné hodnoty a počet obyvatel se v porovnání s rokem 2009 zvýšil o 36 tisíc.
OSN považuje Polsko podle indexu lidského rozvoje (HDI) za vysoce rozvinutou zemi berou v úvahu ukazatele, jakými jsou délka života, průměrná délka vzdělávání u 25-letých a očekávaná délka vzdělávání dětí ve školním věku, tak HDP na obyvatele vypočítané na základě parity kupní síly.

Polský daňový systém rozděluje daně na přímé a nepřímé. Přímé daně: daň z příjmu (ve formě daně z příjmu právnických osob, daně z příjmu fyzických osob a ve formě rovné daně), daň z majetku, silniční daň, daň z vlastnictví.
Nepřímé daně: daň ze zboží a služeb, spotřební daň, daň z výhry. Všechny osoby s trvalým pobytem na území Polska jsou povinny platit daň ze všech svých příjmů. příjmy osob, které nemají trvalý pobyt v Polsku jsou zdaňovány pouze z práce vykonávané na území Polska. Daň z příjmu může být ve formě daně z příjmu právnických osob, daně z příjmu fyzických osob a ve formě rovné daně. Všechny osoby s trvalým pobytem na území Polska jsou povinny platit daň ze všech svých příjmů. Příjmy osob, které nemají trvalý pobyt v Polsku jsou zdaňovány pouze z práce vykonávané na území Polska. Polský daňový systém má tři hladiny daní z příjmů – 19%, 30% a 40%. Roční daňové zúčtování 4
(Daň z příjmu) musí poplatník předložit příslušnému finančnímu úřadu v místě bydliště nejpozději do 30. dubna následujícího roku.

Jak se vyvíjí platy zaměstnanců na Slovensku

V Polsku jsou zavedeny dvě sazby daně z příjmu fyzických osob. Do ročního příjmu 85 528 PLN (cca 513 168 Kč) je příjem zdaněn 18% sazbou daně. Nad 85 528 PLN potom 32% sazbou daně z příjmu fyzických osob. Na každé dítě, které studuje a je mladší 25 let lze uplatnit daňovou slevu ve výši 1 112 PLN.

Souhrnné odvody na pojistném v Polsku
Souhrnné odvody na pojistném v Polsku

Sociální a zdravotní pojištění
Zaměstnavatel i zaměstnanec odvádí z hrubé mzdy zaměstnance důchodové pojištění, zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, havarijní pojištění, pojištění v nezaměstnanosti. Souhrnné odvody na pojistném činí 17,8 % na straně zaměstnance a 14,8 % na straně zaměstnance z měsíční hrubé mzdy. Odvody na pojistném musí být vždy zaplaceny do 15. dne každého měsíce.

Důvody, proč nová měna Facebook vyvolává obavy z potenciálních hrozeb pro finanční systém

Celkové zdanění práce v Polsku

Daňový odvod  Zdanitelný příjem
(v % k průměrné mzdě)
67 100 133 167
Centrální daň z příjmu fyzických osob 5,2 6,4 7,0 7,4
Místní daň z příjmu fyzických osob 0,0 0,0 0,0 0,0
Odvody na dani z příjmu celkem 5,2 6,4 7,0 7,4
Pojištění placené zaměstnancem 17,8 17,8 17,8 17,8
Celkové odvody zaměstnance 23,0 24,3 24,9 25,2
Pojištění placené zaměstnavatelem 14,8 14,8 14,8 14,8
Celkové zdanění práce 5,2 6,4 7,0 7,4