Subvence a vyrovnávací opatření

Subvence a vyrovnávací opatření
Subvence představuje finanční příspěvek vlády nebo veřejné právní instituce představující pro daný subjekt určitou výhodu. Může mít formu domácí podpory a vývozní subvence. Příloha dohody o subvencích WTO jmenuje typy exportních subvencí. Dotace by se neměly používat způsobem, který škodí nebo hrozí způsobit škodu jinému obchodnímu partnerovi.

Vývozní subvence se realizují nejčastěji formou nízko úročených úvěrů a daňovými úlevami.

Subvence představuje finanční příspěvek vlády nebo jiného veřejného orgánu na území člena, tj situaci, kdy:

činnost vlády zahrnuje přímé převody peněžních prostředků (např. dary, půjčky), přímé převody peněžních prostředků nebo pasiv (např. záruky na úvěr),

vládní příjmy i když jsou splatné, jsou odpuštěny nebo se nevybírají (např. cla, daně, úroky),

vláda dodává jiné zboží nebo služby, než je obecná infrastruktura nebo nakupuje zboží (např. výstavby silnic, dodávka elektřiny, vody, plynu),

vláda pověřuje či řídí soukromou instituci, aby vykonávala jednu nebo více typů funkcí uvedených pod písmeny a) až c), které by normálně byly svěřeny vládě a jejich praxe se v žádném smyslu neliší od praxe běžně uskutečňované vládou,

se vyskytuje jakákoli forma příjmové či cenové podpory, která způsobuje zvýšení vývozu jakéhokoli výrobku z území nebo snížení dovozu jakéhokoli výrobku na území a tímto způsobem je poskytnuta výhoda určitému subjektu

Ustanovením dohody podléhá pouze subvence specifická, tj plazmové se na určitý podnik, skupinu podniků, určité výrobní odvětví, skupinu výrobních odvětví nebo výrobců určité části země, případně její poskytnutí je vázáno na dosažení určitých exportních výsledků nebo přednostním použití domácího zboží před dováženým.

Jestliže orgán poskytující dotace nezvýhodňuje určité podniky před jinými, případně pokud jsou dotace poskytovány automaticky a tyto subvence jsou horizontálně v uplatňování (např. Podle počtu zaměstnanců nebo velikosti podniku), jde o subvence nespecifické.

  • zakázáno
  • napadnutelné
  • nenapadnutelné

    Zakázané subvence jsou dotace, jejichž poskytnutí je vázáno výhradně nebo zčásti na splnění určitých vývozních cílů daným podnikem či přednostním použití domácích výrobků před dováženými zbožím. Nesmějí být poskytovány ani udržované.

Dotace mohou hrát důležitou roli v rozvojových a transformujících se zemích a proto byl těmto zemím povolen odklad pro zrušení používání zakázaných subvencí.

Napadnutelné subvence představují subvence, které mohou způsobit nepříznivé účinky jako je újma nebo hrozba újmy domácímu výrobnímu odvětví jiného člena. Existence vážné újmy se uzná v případě, kdy celkové subvencování výrobku valorické přesáhne 5%. Šetření musí být hned zastaveno, pokud subvence představují méně než 1% valorické nebo když objem dovozu dotovaných výrobků je zanedbatelný. Napadnutelné jsou takové dotace, které nejsou bezprostředně škodlivé samy o sobě, ale mohly by být škodlivé v návaznosti na způsob jejich používání.

Vážné poškození přichází v úvahu, pokud:

celkové subvencování výrobku valorické přesahuje 5%
dotace se používají na pokrytí provozních ztrát podniku, kromě jednorázových opatření, která nejsou trvalého charakteru a které jsou potřebné pouze k překlenutí určitého času, nebo na vyvinutí dlouhodobých řešení problému a rovněž ty, které mají za cíl zabránit sociálním problémem.

Nenapadnutelné subvence musí splňovat přísné podmínky, přičemž je lze rozdělit do několika skupin:

nespecifické subvence nebo specifické subvence týkající se pomoci vyššímu vzdělání, předkonkurenčním aktivitě apod.

pomoc výzkumné činnosti, výzkumu na základě smluvního vztahu

pomoc znevýhodněným oblastem, pokud jde o součást vládního programu regionálního rozvoje, přičemž program musí splňovat kritéria:

příjem na obyvatele, HDP na obyvatele nebo příjem domácnosti na obyvatele nesmí přesáhnout 85% průměru na daném území, nebo

míra nezaměstnanosti musí tvořit alespoň 110% průměru na daném území

podpora a úpravu stávajících zařízení podle nových ekologických požadavků

Pokud dotace druhé členské země způsobují nebo hrozí způsobit škodu, mohou orgány postiženého člena prozkoumat účinky této subvence při zohlednění objemu subvencovaného dovozu a účinků tohoto dovozu na domácí trh (skutečný a možný pokles výroby, prodejů, podílu na trhu, zisku, produktivity, návratnosti investic nebo využití výrobních kapacit, faktorů ovlivňujících domácí ceny, skutečných a možných záporných účinků na pohyb hotovosti, zásob, zaměstnanosti, mezd, schopnosti zvýšit kapitál nebo investice). Zjišťuje se, zda došlo k významnému nárůstu subvencovaného dovozu ve vztahu k výrobě nebo spotřebě, zda došlo k významnému prodeji pod cenu v porovnání s cenami obdobného výrobku na domácím trhu.