SNAŽTE SE DRUHÝM NEDĚLAT TO, CO BYSTE NECHTĚLI, ABY ONI DĚLALI VÁM.

SNAŽTE SE DRUHÝM NEDĚLAT TO, CO BYSTE NECHTĚLI, ABY ONI DĚLALI VÁM.

Od raných dob existovaly u mnoha národů a v mnoha zemích varianty tzv. „Zlatého pravidla”1. Výše uvedené je jeho formulací, která se vztahuje na škodlivá jednání.

Jen svatý by mohl jít životem, aniž by kdy někomu uškodil.
Ale jen zločinec škodí bližním, aniž by o tom vůbec uvažoval.

Nebereme-li v úvahu pocit „viny“, „stud“ nebo „výčitky svědomí“, které mohou být dosti skutečné a dosti špatné, je také pravda, že škoda, kterou člověk někomu druhému způsobil, se mu může vrátit.

Ne všechna škodlivá jednání je možné napravit.
Můžeme někomu druhému udělat něco, co nelze odsunout stranou nebo zapomenout.
Takovým činem je vražda. Člověk si může spočítat, jak by se závažné porušení téměř každého pravidla obsaženého v této knize mohlo stát škodlivým jednáním vůči někomu jinému, které by se nedalo napravit.

Zničí-li člověk život někoho druhého, může zničit svůj vlastní. Společnost na to reaguje – vězení a ústavy pro duševně nemocné jsou plné lidí, kteří ublížili svým bližním. Ale existují i jiné tresty.
Ať je člověk dopaden nebo ne, mohou škodlivá jednání proti druhým, zvláště jsou-li dělána tajně, vést k závažným změnám v jeho postoji k ostatním i k sobě samému a všechny tyto změny jsou pro něj utrpením. Životní radost a štěstí mizí.

Tato verze „Zlatého pravidla“ je užitečná také jako test.
Když někoho přesvědčíte, aby ho používal, může si uvědomit, co je skutečně škodlivé jednání.
Dává odpověď na otázku, co je to škodlivé.
Filozofická otázka špatného jednání, rozepře o tom, co je špatné, jsou ihned zodpovězeny na osobní rovině: Nechtěli byste, aby se vám to stalo? Ne? Pak to musí být škodlivé a z hlediska společnosti nesprávné jednání.
Tímto způsobem lze probudit sociální cítění.
Tak může člověk zjistit, co by měl a co by neměl dělat.

V době, kdy někteří lidé nemají žádné zábrany jednat škodlivě, klesá potenciál přežití jednotlivce na velmi nízkou úroveň.

Podaří-li se vám přivést lidi k tomu, aby toto používali, pak jim dáváte pravidlo, podle kterého mohou posuzovat svůj život, a některým otevřete dveře, kterými se mohou vrátit do lidského společenství.

CESTA KE ŠTĚSTÍ JE ZNEMOŽNĚNA TĚM, KTEŘÍ SE NEZDRÁHAJÍ ŠKODLIVĚ JEDNAT.

1. „Zlaté pravidlo“: ačkoli ho křesťané považují za křesťanskou myšlenku a nachází se v Novém a Starém zákoně, mluvily o něm mnohé jiné rasy a národy. Objevuje se také v souboru Analekta od Konfucia (5. a 6. st. př. n. l.), který sám citoval starší díla. Najdeme jej i u „primitivních“ kmenů. V té či oné formě se nachází v klasických dílech Platona, Aristotela, Isokrata a Seneky. Po tisíciletí je Člověkem považováno za kritérium etického chování. Verze, které jsou uvedeny v této knize, jsou ale nově formulovány, protože dřívější verze byla pojímána natolik idealisticky, že mohla být jen stěží dodržena. Předloženou verzi je možno dodržet.