Rusko v 19. a 20. století

– Rusko zvětšovalo své území: počet obyvatel vzrostl čtyřnásobně – z 36 milionů na 132 milionů v roce 1900 – Rusko – snaha získat úžiny Bospor a Dardanely → proniknout do Středozemního moře → spor s Osmanskou říší: § Rusko vypovědělo Osmanské říši roce 1853 válku → krymská válka (1853 – 1855)
§ Velká Británie, Francie a Sardinské království se postavily na stranu Osmanské říše – obávali se nárůstu moci Ruska a jeho expanze do Evropy

reformy
· Válka odhalila zaostalost Ruska → potřeba reforem:
§ dobudování železnic, vytváření lodních a obchodních společností, stavba silnic
§ 1861 – zrušení nevolnictví:
· Rolníci získali osobní svobodu + právo volného pohybu, ale nedostali půdu – mohli si ji odkoupit (neměli finanční prostředky – mohli se zadlužit nebo si potřebnou částku odpracovat → znovu závislost)
§ byla vytvořena státní banka
§ reforma pošty, zřízení telegrafní agentury
§ vznikaly samosprávné orgány: na venkově – zemské dumy, v městech – městské dumy
§ reforma soudnictví: rovnost před zákonem, právo na veřejné jednání, možnost odvolání
§ reforma armády – začala se přezbrojit
§ reforma školství:
· Povinná školní docházka
· Bylo vytvořeno státní školství
· Univerzity získali autonomii
§ církevní reforma:
· Pravoslaví bylo prohlášeno za státní náboženství – jeho ochrana byla zabudována do zákonů, které zakazovaly činnost jiných misionářů a zajišťovaly, aby děti ze smíšených manželství byly automaticky křtěny jako pravoslavné
§ navzdory reformám se základy ruského samoděržaví nezměnily – Rusko zůstalo absolutistickou monarchií se samovláda císaře

zahraniční politika
– roku 1873 vstoupilo Rusko do spolku tří císařů: německý, ruský a rakouský – 1877 – 1878 rusko-turecká válka: § Rusko vyhrálo, ale prohrálo na diplomatickém poli
§ jeho spojenci se zalekli narůstající moci Ruska, posunu ruských hranic směrem na Balkán – podpořily utvoření autonomních a poloautonomními balkánských států
· Rusko bylo oslabené i vnitřně
· Rusko je agrární země
· 18% obyvatel žije ve městech
· ¾ obyvatelstva se živí zemědělstvím:
§ největší vývozce obilí
· Pod vlivem reforem se uvolnila politická situace – vznikají různé spolky
· Anarchisté – revoluční organizace, prostředek dosažení cíli – atentát: roku 1881 car Alexandr II. umírá na následky atentátu → končí období reforem – končí svoboda tisku, nastupuje policejní dozor
· 1891 – velké sucho, cholera
· 90 léta 19. století – snaha oživit znovu ekonomiku:
§ liberální politik Sergej de Witte
· Zahraniční investoři do Ruska, zahraniční půjčky (zejména z Francie)
Vznik národních států na Balkáně
– v 19. století nastala na Balkáně změna – oslabená Osmanská říše začíná drolit – „nemocný muž na Balkáně“ – pronikají zde západoevropské země a Rusko – mají vlastní hospodářské a politicko-mocenské zájmy – Kdo získá vliv nad touto oblastí? – balkánské národy se chtějí osamostatnit – konflikt konfesionality: konflikt mezi křesťany a islámem, pravoslavnými, ortodoxními křesťany a římskokatolické, mezi členy menších reformovaných církví – Rusko vystupuje jako obhájce pravoslavných křesťanů Osmanské říše – roku 1861 Moldavsko a Valašsko se spojily – vznik Rumunska – 1875 – povstání proti Turecku v Bulharsku, Bosně, Hercegovině av Srbsku – Osmanská říše povstání krutě potlačila – solidarita v Evropě – 1878 – vznik samostatného Srbska, Černé hory a Bulharska