Protidrogová prevence

Protidrogová prevence je snaha o to předejít první konzumaci drog. Ideální za začít provádět tuto snahu v době, kdy děti ještě nestačili drogy vyzkoušet. Ideální věková skupiny pro protidrogovou prevenci je 9 – 13 let.  Protidrogová prevenci jsou činnosti které mají za cíl zamezit první konzumaci drog. U některých drog vzniká závislost již po několika požitích drogy.

Pod pojmem „primární prevence“ se rozumí strategie a aktivity určené k předcházení prvnímu užití drogy a vlastnímu začátku užívání drog. Mluvíme-li o „sekundární prevenci“, máme na mysli programy, strategie a aktivity zaměřené na prevenci vlastního zneužívání drog a včasnou identifikaci a léčbu uživatelů drog s cílem zabránit vzniku závislosti na drogách.

Protidrogová prevence lze rozdělit do několika úrovní a hledisek. Základem je prevence primární, kdy je možnost zamezit vzniku problému s drogou – výchovou, nebo sekundární, což je schopnost odhalit problém a zahájit léčbu nebo terciární, kdy je třeba minimalizovat negativní dopady.

Primární prevence by měla probíhat především v rodině, kdy je nutno dítěti podávat pravdivé informace, mluvit s dětmi o problematice (nic si nebrat od cizích lidí). Také je důležité vést děti ke smysluplným aktivitám ve volném čase. Je důležité dětem věnovat dostatek času, umět jim naslouchat, pomáhat, nezklamat je a hlavně je vést k pocitu hrdosti na svou individualitu (nemít strach být jiný než ostatní) a k sebevědomí. Je třeba je vést k zodpovědnosti za své chování, důvěřovat jim, ale prověřovat je a budovat s nimi pevný hodnotný systém, jako je upřímnost, vztah k sobě samému a vztah k lidem.

Primární prevence probíhá i ve škole, zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojeným s výskytem sociálně-patologických jevů. Cílem primární prevence je tedy předcházet vzniku sociálně- patologických jevů a poskytnout cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, tak aby získané znalosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programů primární prevence, ale i v budoucnu, v běžném životě.