Pojištění v nezaměstnanosti

Typ ochrany, o kterém se zde diskutuje, je určen osobám, které mají bydliště, zaměstnané nebo podnikající podnikatelské aktivity, které mají nejméně 18 let a nepřesahují 65 let během trvání pojistné smlouvy. Pojistná ochrana může trvat po celou dobu odborné činnosti.

Pojištění v nezaměstnanosti
Pojištění v nezaměstnanosti

Vysoká nezaměstnanost způsobuje pocit nebezpečí ztráty zaměstnání. Není divu, že pojišťovny v poslední době nabízejí produkt nazývaný pojištění pro případ nezaměstnanosti.

Účelem tohoto pojištění je chránit před rizikem pozbytí trvalého zdroje příjmů v důsledku ztráty zaměstnání nebo likvidace podniku a banky jej používají jako druh záruky splácení úvěru.

Pojistná smlouva se obvykle uzavírá na dobu 12 měsíců, s možností pokračující ochrany i v následujících letech. Pojistitel v tomto období zajistí, aby splátky úvěru pro pojištěného splatil až 12 měsíců, pokud pojištěný ztratí svůj trvalý zdroj příjmů.
Osoba zbavená trvalého zdroje příjmu musí kromě získání postavení nezaměstnané osoby často splňovat i jiné podmínky, např. Musí být propuštěna v důsledku ukončení pracovní smlouvy z důvodu zavinění zaměstnavatele a získat právo na dávku v nezaměstnanosti.

Pojištění v nezaměstnanosti může být povinným prvkem smlouvy o půjčce
Pojištění v nezaměstnanosti může být povinným prvkem smlouvy o půjčce

Za hypotéku

Pojištění v nezaměstnanosti může být povinným prvkem smlouvy o půjčce, v tomto případě hypotékou. Dlužník musí podepsat pojistnou smlouvu na dobu jednoho roku, po uplynutí které se automaticky obnovuje, ledaže pojištěný ohlásí rezignaci z tohoto pojištění.

Když se dlužník stane nezaměstnaným, pojistitel mu vyplatí měsíční dávku, jejíž výše závisí na jeho předchozím příjmu. Zaplacená částka nesmí být nižší než splátka úvěru. Pojistná částka je 12krát vyšší než měsíční dávka.
Tato částka často zvyšuje částku přijatého úvěru. V některých případech však klient v prvním roce smlouvy nenese dodatečné náklady a v následujících letech klient platí pojistné, které se připočte k splátce úvěru.

Ztráta příjmu znovu

Pojistné musí být vypláceno průběžně a splátky úvěru musí být pravidelně spláceny po dobu nejméně šesti měsíců. Zároveň musí být pojištěni nepřetržitě zaměstnáni nebo provozováni.

Pojistné musí být vypláceno průběžně a splátky úvěru musí být pravidelně spláceny po dobu nejméně šesti měsíců
Pojistné musí být vypláceno průběžně a splátky úvěru musí být pravidelně spláceny po dobu nejméně šesti měsíců

Pokud pojištěný začne pracovat nebo začíná podnikat a v důsledku neúspěchu ztratí svůj zdroj příjmu, bude moci využít dalších 12 měsíčních výhod, ale za určitých podmínek.

Pojištění úvěru

Pojišťovna může pojistit příležitostné pojištěné osoby, pokud doba takového zaměstnání netrvá déle než 6 měsíců. Během tohoto zaměstnání pojištěný splácí úvěr a po ukončení práce pojistitel opět převezme splácení úvěrových splátek.

Některé pojišťovny nabízejí prostřednictvím bank nebo finančních zprostředkovatelů všestrannější produkt. V tomto případě se pojištění pro případ nezaměstnanosti vztahuje na většinu půjček nabízených na trhu.

Toto pojištění je určeno osobám, které uzavřely hypotéku, stavební a hypotéku, půjčku na automobil nebo spotřebitel, nebo jako kreditní limit na osobní účet nebo kreditní kartu. Pojištění může rovněž zahrnovat splacení půjčky přijaté dlužníkem v jiné bance.

V případě splátek úvěru, např. Na nákup domu nebo automobilu, je pojistitel vyplatí v plné výši. Liší se například v případě kreditní karty, kde je splacena pouze minimální částka požadovaná bankou.

Pojistná smlouva nemusí mít očekávaný účinek (pojistitel úvěr nezaplatí), pokud pojištěný:

– ztratí práci v důsledku skupinového propouštění nebo provádění plánu restrukturalizace,
– opustí Evropskou unii na více než 90 dnů,
– vykonává výdělečné zaměstnání, má status nezaměstnaného,
– bude propuštěn z práce na základě dohody stran nebo z jeho viny,
– získal právo do důchodu, invalidity nebo předdůchodové dávky.

Pojišťovna a typ půjčky pojištěné pojištěnou osobou rozhoduje, jaké podmínky musí být splněny, aby bylo možné získat dávky nabízené v rámci pojištění pro případ nezaměstnanosti
Pojišťovna a typ půjčky pojištěné pojištěnou osobou rozhoduje, jaké podmínky musí být splněny, aby bylo možné získat dávky nabízené v rámci pojištění pro případ nezaměstnanosti

Pojišťovna a typ půjčky pojištěné pojištěnou osobou rozhoduje, jaké podmínky musí být splněny, aby bylo možné získat dávky nabízené v rámci pojištění pro případ nezaměstnanosti.
Příkladem by mohlo být pojištění kreditní karty. Zde je pojištění nabízeno ve formě balíčku, který poskytuje ochranu v případě ztráty zaměstnání, ztráty pracovní schopnosti ze zdravotních důvodů a v případě úmrtí držitele karty.