Baskičtí občané ve Španělsku

Někteří obyvatelé Baskicka kraje ve Španělsku jsou pro vytvoření samostatného státu a odtržení od Španělska. Baskický separatismus je stále přítomen v myslích části obyvatel Baskicka.

Baskicko je autonomní společenství na severu Španělska, mezi Pyrenejemi a Biskajským zálivem. Území obývá převážně národ Basků, hovořící izolovaným jazykem baskičtinou, která je zde také prvním úředním jazykem, zatímco španělština má postavení druhého úředního jazyka. Metropolí autonomního Baskicka je Vitoria (baskicky Gasteiz), největším městem pak Bilbao.

Baskové jsou známí svou odlišností od svých sousedů. Liší se jak geny, tak jazykem. Baskové jsou považováni za poslední původní praobyvatele Pyrenejského poloostrova, možná i Evropy. Baskičtina není příbuzná s žádným evropským jazykem. Z archeologických a genetických výzkumů se našla spojitost mezi lebečními fragmenty člověka kromaňonského a tvarem lebky současných obyvatel Baskicka. Vedle Basků obývala v době Římského císařství danou oblast i etnická skupina Akvitánců. Většina Akvitánců byla za vlády Římanů romanizována. Baskům se však své zvyky, jazyk a nezávislost podařilo zachovat. Po pádu Římského císařství se pokusili ovládnout Basky Vizigóti. Na počátku 9. st. se objevila hrozba ze strany Maurů. Tento silný nepřítel způsobil, že se jednotlivé kmeny Basků sjednotily a roku 818 vyhlásili Navarrské království. Později Baskové přijali křesťanství, ale víru si přizpůsobili svým tradicím a zvyklostem. Své tradice si předávali ústně, první sepsání tzv. fueros proběhlo až ve 12. st. Po dokončení rekonquisty chybělo ke sjednocení španělského území pouze Navarrské království (v té době spravované francouzskými panovníky) obývané Basky. Po velkém nátlaku kastilských panovníků a po vyjednání tradičních práv vycházejících z fueros (také výjimky z branné povinnosti a placení daní), se provincie Álava, Bizkaia a Gipuzkoa roku 1512 připojily ke Kastilské koruně. Následujících čtyři sta let si Baskové bránili právo na svou vlastní samosprávu. V roce 1876 však španělští liberálové jejich výsadu fueros zrušili. To se stalo příčinou nespokojenosti a také vzniku separatistických tendencí.

Emoce – stav duševního rozpoložení

Emoce  – stav značného duševního rozpoložení. Emoce jsou charakterizovány skutečností, že se náhle objevují a některé, které jsou pod emocí nepřátelství se mohou spojit se somatickou poruchou; mohou dosáhnout vysoké intenzity, ale jsou dočasné.

Slovo emoce mělo v historii více významů. V moderním smyslu slova emoce naznačuje akční a reakční aspekt a není synonymem pasivního pocitu (eng., Passion, gr. Πάσχο, vidět vášeň). Toto chápání emocí souvisí s pracemi Williama Jamese (1890), Robertem Solomonem a Antonia Damassiem (1995).

Emocionální procesy jsou duševní procesy, a činnosti a stavy mysli daného jedince. Čím více je činnost jedince pro přežití většího počtu dalších jedinců tím více energie a radosti může jedinec zažívat.